Thairadiofm1063
ข่าวออกอากาศวันที่ ๒๙ ส.ค.๕๕
ร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชนเข้ารับโล่ “สุกุมล”ปลื้ม ร้านเกมปลอดภัยเพิ่ม 43 %
                           เมื่อวันที่ 29 ส.ค. ที่ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบกิจการร้านเกมสีขาว ในโครงการ “ร้านเกมสีขาว เพื่อเยาวชน" ประจำปี 2555 ว่า กระทรวงวัฒนธรรม ขอแสดงความชื่นชมผู้ประกอบกิจการร้านเกมสีขาว ที่ได้พัฒนาร้านเกมให้เป็นพื้นที่สีขาวเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สร้างสรรค์ มีประโยชน์และปลอดภัยต่อเด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่ควรแก่การยกย่องสรรเสริญหรือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ร้านเกมอื่นๆ ที่สำคัญจะช่วยปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นอนาคตของชาติให้ห่างไกลอบายมุขและสิ่งไม่ดีต่างๆ
อีกทั้งเป็นทางเลือกในการใช้เวลาว่างของเด็กและเยาวชนที่ถูกต้องและเหมาะสม ช่วยคลายความกังวลให้แก่ผู้ปกครอง ทั้งนี้ ขอให้รักษาระดับมาตรฐานและคุณงามความดีเช่นนี้ไว้ตลอดไป กระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหน่วงงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้จะสนับสนุนและให้คำแนะนำ รวมถึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประกอบการกิจการร้านเกมสีขาวได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นและจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวางเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์สุขของสังคมอย่างยั่งยืนร่วมกัน

                       นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า ปัจจุบันมีร้านเกมที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “ร้านเกมสีขาว เพื่อเยาวชน” และผ่านการประเมินการคัดเลือกให้เป็นร้านเกมสีขาว เพื่อเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 734 ร้าน เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 221 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 43 ซึ่งวัดจากเกณฑ์การจัดระดับดาว ได้แก่ ร้านเกมสีขาว ระดับ 3 ดาว ที่มีคะแนน 80 ขึ้นไป จำนวน 139 ร้าน ระดับ 2 ดาว คะแนน 65 – 79 จำนวน 444 ร้าน และระดับ 1 ดาว คะแนน 50 – 64 จำนวน 151 ร้าน ทั้งนี้ ร้านเกมสีขาวที่สามารถรักษามาตรฐานระดับ 3 ดาว นั้น จะได้รับโล่เกียรติคุณจากกระทรวงวัฒนธรรมในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 38 ร้าน
Thairadiofm1063
รายการย้อนหลัง
Radio106.25

โฆษณาหน้าของคุณด้วยเลยสิ
พศ. จัดโครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษาสงฆ์ หลักสูตรการอ่าน และเขียนภาษาบาลีเบื้องต้น

                 
นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่โดยตรงในการให้ความอุปถัมภ์ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเรียนรู้ภาษาบาลี จึงได้จัดโครงการ “อบรมบุคลากรทางการศึกษาสงฆ์ หลักสูตรการอ่านและเขียนภาษาบาลีเบื้องต้น” เพื่อให้เกิดความรู้ และความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ สามารถนำมาปฏิบัติตน และนำไปใช้สั่งสอนบุคคลอื่นให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญ และการจะศึกษาพระปริยัติธรรมให้เข้าใจนั้น จำเป็นต้องศึกษาหลักภาษาที่จารึกและรักษาพระพุทธพจน์ไว้ กล่าวคือ ภาษาที่พระพุทธองค์ใช้เทศนาสั่งสอนประชาชน ซึ่งได้แก่ภาษาบาลี จึงเป็นเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนให้กระจ่างด้วยการศึกษาภาษาบาลีให้เข้าใจ ซึ่งถือเป็นหน้าที่อันสำคัญในการช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เกิดความวัฒนาสถาพร โดยแบ่งการอบรมออกเป็น ๒ รุ่น คือ
รุ่นที่ ๑ จัดการอบรมระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๕๕ ณ วัดพนัญเชิง วรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยารุ่นที่ ๒ จัดการอบรมระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส่วนกลาง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในภาคกลางและภาคใต้โอกาสนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญชวนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในโครงการ “อบรมบุคลากรทางการศึกษาสงฆ์ หลักสูตรการอ่านและเขียนภาษาบาลีเบื้องต้น” สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี กองพุทธศาสนศึกษา โทร. ๐ ๒๔๔๖ ๘๒๔๑
ในระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม – ๑ กันยายน  ๒๕๕๕ ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
กำหนดพิธีลงนามข้อตกลงเพื่อกำหนดเขตปลอดการเรี่ยไรที่ผิดกฎหมายและจับบั้งไฟเถื่อน

                  
นายพงศ์ธนธร ศรีขาว ผอ.พศ.จ.ยโสธร เปิดเผยว่า วันที่ ๒๓ ส.ค.๕๕เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดมหาธาตุ มีพิธีลงนามข้อตกลง ๕ ฝ่ายคือ คณะสงฆ์ ตำรวจ ปกครอง สัมชาชาวพุทธ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เพื่อกำหนดเขตปลอดการเรี่ยไรที่ผิดกฎหมายและจับบั้งไฟเถื่อนจุดนอกเทศกาล มิจฉาชีพที่อาศัยพระสงฆ์เป็นเครื่องทำผิดกฎหมายต้องจับกุมและลงโทษ โดยประธานฝ่ายสงฆ์คือพระราชรัตนกวี พระราชสุทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดยโสธร ทั้ง ๒ นิกาย นายประวัติ ถีถักแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พลตำรวจตรีพรชัย ตรีสุผล ผู้บังคับการตำรวตภูธรจังหวัดยโสธร นายวิญญู เทพฤทธิ์ ประธานสัมชชาพุทธศาสนายโสธรและนายพงศ์ธนธร ศรีขาว ร่วมลงนามขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรม ผู้กำกับการสถานตำรวจภูธรทั้ง ๙ อำเภอ ตวรจตราไม่ให้พวกมิจฉาชีพอาสียศาสนาพุทธเรี่ยไรและจุดบั้งไฟนอกเทศกาล จะทำให้ยโสธรปลอดการเรี่ยไรและไม่มีแข่งขันจุดบั้งไฟที่เล่นพนันและนอกเทศกาล เป็นการคุ้มครองศาสนาและประเพณีสำคัญเพราะเป็นสัญญลักษณ์ของเมืองบั้งไฟโก้หากนำไปในที่บิดเบือนประวัติศาสตร์และประเพณีหรือใช้พระสงฆ์บังหน้าเป็นเครื่องมือหากินจะต้องดำเนินการอย่างเฉียบขาด  พศจ.ยโสธร ย้ำว่า เป็นการคุ้มครองพระพุทธศาสนามิให้มิจฉาชีพแอบอ้างหรือนำไปเป็นเครื่องมือทำผิดกฏหมายและรักษาความเคารพศรัทธาในบวรพุทธศาสนา เป็นหนึ่งในโครงการฉลองพุทธชยันตี ครอง ๒๖๐๐ ปีของจังหวัดยโสธร ผู้พบเห็นการเรี่ยไรผิดกฏหมายแจ้ง โทร ๐๔๕-๗๑๕๔๗๖-๘ หรือ ๐๘๑๒๖๕๗๓๔๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

โครงการพัฒนากระบวนทัศน์และยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ร.ร.ปริยัติธรรม

                   แผนกสามัญศึกษาเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ น. พระราชวรมุนี รองเจ้าคณะภาค ๖ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนากระบวนทัศน์และยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยมีนาย พนม ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ต่อมา นาย วิโรจน์ อุ่นทรัพย์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษากล่าวรายงานโดยสรุปดังนี้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีเป้าหมายในการจัดการศึกษา เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนที่เป็นพระภิกษุสามเณร ให้เป็นผู้มีคุณธรรมมีความรู้ ประพฤติปฏิบัติตนตามพระวินัยเป็นศาสนทายาทที่ดีของพระพุทธศาสนา ดังนั้น ทุกฝ่ายที่มีส่วนในการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา นอกจากจะต้องดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อให้พระภิกษุสามเณรมีคุณภาพตามเป้าหมายหลักของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองแล้ว ยังต้องมุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรได้เรียนรู้และเข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง สอดคล้องเป็นระบบและแบบแผนเดียวกับการศึกษาพระพุทธศาสนาในระดับสูงขึ้น และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นศาสนทายาทที่มีความพร้อมด้วยภูมิรู้ธรรม และความรู้วิชาการทางโลกสำหรับการปฏิบัติศาสนกิจ สามรถเผยแพร่พระธรรมคำสอน ธำรงรักษาและสืบต่อพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและยั่งยืนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตระหนักว่า ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้ของผู้เรียน จึงจำเป็นต้องได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพและความรู้อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ เพื่อสร้างมุมมอง วิธีคิด และวิธีปฏิบัติแนวใหม่ เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ และเป็นผู้ประกอบคุณงามความดี มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป จึงได้จัด โครงการพัฒนากระบวนทัศน์และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ณ วังรี  รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเพื่อพัฒนากระบวนการทัศน์แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดการศึกษาและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบคุณงามความดีมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ
การจัดโครงการพัฒนากระบวนทัศน์และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในครั้งนี้ กำหนดจัด ๒ วัน คือ ในวันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี รางวัลหนึ่งแสนครูดี จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รางวัลเชิดชูเกียรติจาก สกสค. จำนวน ๑๓๓ รูป/คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๖๗ รูป/คน รวมทั้งสิ้น ๕๐๐ รูป/คน โดยได้จัดกิจกรรม ดังนี้ ๑.กิจกรรมพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่ได้รับรางวัล  ๒.กิจกรรมพัฒนากระบวนทัศน์ ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา แงละพระมหากษัตริย์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร มอบหมายคณะพระวิทยากรมาจัดกิจกรรมดังกล่าว
ต่อมา นายพนม ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษต่อมาเวลา ๑๐.๔๕ น.บรรยาย เรื่อง กระบวนทัศน์ทางความคิดเชิงสร้างสรรค์ สรรค์สร้างวัตกรรมแห่งแรงบันดาลใจในชั้นเรียน โดย อาจารย์ เศรษฐา เมธีปราชญางกูรช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง กลยุทธ์น่านน้ำสีเขียว เพื่อพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ที่ยั่งยืน โดย คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย๑๙.๐๐  น. กิจกรรมเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์เพื่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ โดยสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรมฯ วัดสระเกศ
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. บรรยาย เรื่อง กระบวนทัศน์ทางความคิดเชิงสร้างสรรค์ สรรค์วัตกรรมแห่งแรงบันดาลใจในชั้นเรียน (ต่อ) โดย อาจารย์ เศรษฐา เมธีปราชญางกูรและเมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล มอบเกียรติบัตร ปิดโครงการพัฒนากระบวนทัศน์และยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และกล่าวสัมโมทนียกถาให้โอวาทปิดงาน ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

วัดเมืองกรุงเก่า ยังไม่ได้ซ่อมแซมหลังน้ำท่วม รอรับรอบ2

                   ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากประชาชนว่าวัดบางปลาหมอ ม.6 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา มีสภาพทรุดโทรมอย่างมาก หลังจากเกิดวิกฤตน้ำท่วม ก็ไม่มีการซ่อมแซม รวมทั้งยังมีเศษวัสดุถูกทิ้งทั่วไปรอบบริเวณวัด โดยยังมองเห็นคราบความเสียหายจากการถูกน้ำท่วม มีความสูงจากพื้นกว่า 3 เมตร
พระมหาประเสริฐ จนทวิโร อายุ 55 ปี เจ้าอาวาสวัดบางปลาหมอ เปิดเผยว่าเมื่อปีที่ผ่านมาวัดถูกน้ำท่วมอย่างหนัก เนื่องจากอยู่ริมแม่น้ำน้อย โดยท่วมนานกว่า 2 เดือน ทำให้สภาพของวัดได้รับความเสียหาย แต่ที่ไม่ยอมซ่อมแซม เนื่องจากทางวัดไม่มีกำลังคนที่จะมาช่วยเหลือ โดยมีพระภิกษุอยู่เพียง 3 รูปเท่านั้น ญาติโยมส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุ จึงไม่อยากที่จะไปขอความช่วยเหลือ ขณะเดียวกันเงินช่วยเหลือที่ทางราชการให้มานั้นจำนวน 3 แสนบาท ก็ไม่ได้ใช้ เก็บเอาไว้ เนื่องจากเชื่อว่าน้ำจะต้องท่วมอีกอย่างแน่นอน จึงไม่มีกระจิตกระใจที่จะซ่อมแซม และทำให้วัดดูเหมือนขาดการดูแล แต่หากมีคนใจบุญจะมาช่วยกันพัฒนาก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดี เพื่อให้วัดมีสภาพที่ดีต่อไป

กรมการศาสนา จัดเตรียมเที่ยวบิน 85 เที่ยวอำนวยความสะดวกผู้แสวงบุญ ปี 55 พร้อมออกเดินทางเที่ยวบินแรก 15 ก.ย.นี้

                   นายปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ที่ประชุมได้มอบหมายให้กรมการศาสนา แจ้งให้ผู้เดินทางจัดเตรียมสัมภาระก่อนออกเดินทาง โดยเฉพาะผู้มีโรคประจำตัว และพกหนังสือคู่มือประกอบพิธีเพื่อทบทวนข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงกำหนดการเดินทางของผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ สมุดปกเหลือง ประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ที่สำคัญผู้เดินทางต้องติดบัตรประจำตัวผู้แสวงบุญ และใส่สายรัดข้อมือตลอดการเดินทาง และอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อป้องกันการพลัดหลง ดื่มน้ำมากๆ เนื่องจากอากาศร้อนประมาณ 40 องศาเซลเซียส หากเจ็บป่วยต้องแจ้งผู้นำกลุ่ม เพื่อพบแพทย์ทันที
เที่ยวบินขนส่งผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ แบ่งเป็น 85 เที่ยวบิน ได้แก่ หาดใหญ่-เจดดาห์ 18 เที่ยวบิน เริ่มเดินทางวันที่ 17-26 กันยายน ภูเก็ต-เจดดาห์ 1 เที่ยวบิน วันที่ 27 กันยายน กระบี่-เจดดาห์ 1 เที่ยวบิน วันที่ 28 กันยายน สุวรรณภูมิ-เจดดาห์ 11 สายการบิน อาทิ อียิปต์แอร์, กัล์ฟแอร์, อิมิเรตส์ แอไลน์,คูเวต แอร์เวย์ 64 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 15 กันยายน -19 ตุลาคม โดยกรมการศาสนา ได้เปิดศูนย์อำนว
พระวัดป่า-วัดเมืองผนึกกำลังรุก กสทช.บิณฑบาตให้ทบทวนร่างประกาศวิทยุรอนสิทธิ์

                  ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 ส.ค. ได้มีคณะสงฆ์สายปฏิบัติวัดป่าศิษย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ร่วมกับคณะสงฆ์สายวัดเมืองที่ประกอบกิจการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงสถานีต่างๆ หลายสถานี อาทิ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สถานีวิทยุวัดสังฆทาน สถานีวิทยุวัดในโรงในสังกัดมหาเถรสมาคม เป็นต้น พร้อมด้วยคณะศรัทธาญาติโยมอีกจำนวนหนึ่ง ได้เข้ายื่นหนังสือถึงคณะกรรมการ กสทช. เรียกร้องให้ยับยั้งและทบทวนร่างประกาศคณะกรรมการกสทช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระเสียง โดยขอให้ถอนร่างประกาศดังกล่าวเพื่อระงับความเดือดร้อนเสียหายของประชาชนและสังคมที่จะเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ตามประกาศ  โดยมี พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ งามสง่า กรรมการ กสทช. และนาย ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. เป็นผู้ออกมาพบและกราบนิมนต์พระภิกษุที่เป็นตัวแทนจากสถานีวิทยุต่างๆ เข้าภายในห้องรับรองเพื่อหารือร่วมกันพระมหาบุญร่วม ปุญฺญมโน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล กล่าวว่า กสทช.เร่งรีบออกประกาศฉบับนี้โดยเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ไม่นำเอาข้อท้วงติงของผู้เสียหายไปพิจารณา มุ่งแต่กีดกันผู้ประกอบการรายใหม่ (วิทยุชุมชน) โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อศีลธรรมและความสงบสันติของสังคม โดยเฉพาะการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางวิทยุกระเสียงซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 10 ปี และมีผู้ติดตามรับฟังเป็นจำนวนมาก ต่อมาเมื่อมีคณะกรรมการกสทช.เกิดขึ้นก็มามุ่งใช้อำนาจลิดรอนสิทธิ์ทั้งผู้ฟังและสถานีวิทยุที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ด้วยเหตุนี้เครือข่ายผู้ประกอบการสถานีวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดังรายชื่อแนบท้ายหนังสือนี้ ซึ่งได้ประชุมหารือพร้อมกันที่พุทธมณฑล เมื่อวันที่ 27 ส.ค.  ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้กสทช.พิจารณายับยั้งการออกประกาศดังกล่าว เพื่อทุกฝ่ายจะได้มีโอกาสพิจารณาทบทวนอย่างรอบคอบและเป็นธรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่ายด้านพระครูอรรถกิจนันทคุณ กรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน เจ้าอาวาสวัดป่าดอยลับงา จ.กำแพงเพชร กล่าวว่า ร่างประกาศกสทช.ฉบับนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหม่ใช้กำลังส่งได้ไม่เกิน 500 วัต เสาสูงไม่เกิน 60 เมตร รัศมีไม่เกิน 20 กิโลเมตร ซึ่งข้อคำนวณทางเทคนิคจะทำให้มีกำลังส่งได้ไม่เกิน 130 วัตเท่านั้น ส่วนที่จะบังคับให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯต้องลดเสาลงจากเดิมให้เหลือเพียง 60 เมตร และลดกำลังส่งให้เหลือเพียง 130 วัต ทางเราคงทำไม่ได้ และไม่มีใครกล้าทำเนื่องจากจะเป็นการฝ่าฝืนสิ่งที่หลวงตามหาบัวผู้เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ได้ทำไว้แต่เดิม อย่างไรก็ตาม กสทช.ควรนำข้อเรียกร้องฉบับนี้และก่อนหน้านี้เข้าพิจารณาทบทวนในคณะกรรมการชุดใหญ่ก่อนที่ประธานคณะกรรมการกสทช.จะลงนามและมีผลบังคับใช้ ขณะที่นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ กล่าวว่า ทางคณะกรรมการกสทช.ค่อนข้างหนักใจต่อข้อเรียกร้องเนื่องจากข้อกฎหมายไม่ได้เปิดทางไว้ให้ทำได้ และกสทช.เองก็ต้องยึดมาตรฐานทางเทคนิคเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ที่สำคัญคือต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมติของบอร์ดที่พิจารณาร่างประกาศ อย่างไรก็ตามตนจะนำข้อเรียกร้องทั้งหมดนี้เสนอต่อประธานคณะกรรมการกสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป


ข่าววัฒนธรรมวธ.มอบรางวัลโครงการแก่ผู้ประกอบการร้านเกมสีขาวที่ให้ความร่วมมือเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สังคมปลอดภัย 1390 แห่ง ขณะที่กองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ เร่งตรวจสอบร้องเรียนพบเด็กขายบริการในร้านเกมจังหวัดชลบุรี

                   กระทรวงวัฒนธรรม มอบรางวัลผู้ประกอบการ โครงการร้านเกมสีขาว 139 แห่งขณะที่กองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ เร่งตรวจสอบกรณีร้องเรียนพบเด็กขายบริการในร้านเกมจังหวัดชลบุรี
นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตร โครงการร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชน ประจำปี 2555 แก่ร้านเกมที่ผ่านการประเมินระดับ 3 ดาว จำนวน 139 แห่ง โดยกล่าวว่า ปัจจุบันมีร้านเกมเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร 734 แห่ง ภูมิภาค 3,046 แห่ง จากการสรุปข้อมูลการร้องเรียนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา พบปัญหาร้านเกม 8 ด้าน ได้แก่ ปล่อยให้เด็กต่ำกว่า 18 ปี ใช้บริการก่อนและหลังเวลากำหนด ร้านเกมเปิดเว็บไซต์เล่นพนันออนไลน์ เป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดของเยาวชน รวมทั้งเป็นแหล่งมั่วสุมทางเพศ
ด้านพล.ต.ต.ชวลิต แสวงพืชน์ ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ กล่าวว่า ได้รับร้องเรียนจากผู้ปกครองผ่านศูนย์ประชาบดี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์ ว่า มีการบังคับให้เด็กขายบริการในร้านเกมในพื้นที่จ.ชลบุรี เบื้องต้นได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจส่งสายสืบเข้าไปตรวจสอบ พบว่า ร้านเกมแห่งนี้เพิ่งเปิดให้บริการ และได้รับใบอนุญาตไม่นาน แต่เนื่องจากเพิ่งได้รับการร้องเรียน จึงยังไม่ได้ออกหมายค้น แต่เมื่อมีหลักฐานชี้ชัดว่ามีเหยื่อที่ถูกกักขัง จะนำออกหมายค้นเข้าไปตรวจสอบทันที

จ.สุรินทร์ จัดงานมหกรรมไหมสุรินทร์ สุดยอดไหมโลก เฉลิมพระเกียรติฯ

                    จังหวัดสุรินทร์ จัดงาน “มหกรรมไหมสุรินทร์ สุดยอดไหมโลก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 80 พรรษา มหาราชินี” ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายนนี้ ที่บ้านท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ นายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดงาน “มหกรรมไหมสุรินทร์ สุดยอดไหมโลก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 80 พรรษา มหาราชินี” ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2555 ณ บ้านท่าสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 80 พรรษามหาราชินี เพื่อส่งเสริมเผยแพร่เอกลักษณ์ไหมสุรินทร์ และพัฒนาไปสู่การสร้างอาชีพ รายได้ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ไหมสุรินทร์ให้มีชื่อเสียงสืบไป โดยกำหนดพิธีเปิด ในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 18.30 น. ณ ลานเรือนไทย บ้านอาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย พร้อมชมการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมสุดอลังการ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
นอกจากนี้กิจกรรมภายในงาน มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผ้าไหมยกทองโบราณ ผ้าไหมในราชสำนัก การส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไหมไทย ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และนิทรรศการของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ทุกอำเภอและส่วนราชการต่างๆ

ผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช บวงสรวงศาลหลักเมือง ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล

                   29 ส.ค.55- นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล พืชพรรณอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากที่ผ่านมาจังหวัดนครศรีธรรมราชประสบภัยพิบัติด้านภัยแล้ง และไฟป่า ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้ง 14 อำเภอ 111 ตำบล 981 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 144,432 ครัวเรือน 418,622 คน มีพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบ 181,200 ไร่ มูลค่าความเสียหายประมาณ 30 ล้านบาท ส่วนไฟป่าสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง 12,000 ไร่
ข่าวสังคม+นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล รัษฏากรพิพัฒน์ ชื่นชมผู้เสียภาษีอย่างถูกต้อง ยืนยันรัฐบาลใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใส

                   นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล รัษฏากรพิพัฒน์ ชื่นชมผู้เสียภาษีอย่างถูกต้อง ยืนยันรัฐบาลใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล รัษฏากรพิพัฒน์ ประจำปี2554 โดยกล่าวว่า เงินภาษีมีความสำคัญกับการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ดังนั้น ผู้เสียภาษีอย่างถูกต้อง ควรได้รับการชื่นชม ทั้งนี้ ยืนยันว่า รัฐบาลจะนำงบประมาณทั้งหมดมาพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเกิดความคุ้มค่า โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้รัฐบาลมีนโยบายปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2555 จากร้อยละ 30 ให้เหลือร้อยละ 23 และในปีหน้าจะลดให้เหลือร้อยละ 20 เพื่อให้ภาคเอกชนสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
สำหรับรางวัล รัษฏากรพิพัฒน์ ประจำปี2554 มีจำนวน 120 รายแบ่งเป็นผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดา 11 ราย ผู้เสียภาษีนิติบุคคล109 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการเชิดชูเกียรติให้ผู้เสียภาษีที่มีความรับผิดชอบต่อการทำหน้าที่เสียภาษีให้ประเทศและส่งเสริมให้ผู้เสียภาษีเกิดความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่ พร้อมทั้งตระหนักถึงคุณค่าของการทำความดีและรับผิดชอบต่อสังคมอีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการเสียภาษี

วธ. จ.สุรินทร์ เชิญเสนอชื่อผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อคัดเลือกรับรางวัลศิลปินพื้นบ้านอีสาน

                   นางเอมอร โกลละสุต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยสารคาม กำหนดจัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานประจำปี 2555 เพื่อรำลึกและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สององค์อัครศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ทรงคุณูปการต่อวงการศิลปวัฒนธรรมของชาติ นอกจากนั้นยังมีการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสาขาต่างๆ เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติพื้นบ้านอีสาน ผู้สนใจเสนอชื่อพร้อมแนบประวัติที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2555 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โทร.0-4471-2854 ต่อ 107 โทรสาร. 04451-2030

เด้งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค5ส่อช่วยเหลือคดีคู่ความ

                   เมื่อวันที่ 28 ส.ค.2555 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ส.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) มีมติลงโทษให้ นายสำราญ โยธาใหญ่ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 ออกจากราชการเนื่องจากถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนว่าได้กระทำผิดวินัยร้ายแรง ที่มีพฤติการณ์ส่อว่าจะเกี่ยวพันกับการช่วยเหลือคดีคู่ความ ในสมัยที่ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ซึ่ง ก.ต.ได้เสนอมติลงโทษดังกล่าวให้ นายไพโรจน์ วายุภาพ ประธานศาลฎีกาพิจารณาและมีคำสั่ง ตามขั้นตอนแล้ว โดยจะต้องเสนอโปรดเกล้าฯ พ้นจากตำแหน่งต่อไป

ขณะที่แหล่งข่าว ระบุว่า การสอบสวนและลงโทษวินัยร้ายแรง นายสำราญ ด้วยการให้ออกจากราชการนั้น เป็นไปตามขั้นตอนที่บัญญัติใน พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 70 ซึ่งคณะกรรมการสอบสวน ได้ดำเนินการสอบสวนเสร็จแล้วได้จัดทำรายงานความเห็นเสนอประธานศาลฎีกา และส่งรายงานต่อเลขานุการ ก.ต.เพื่อดำเนินการเสนอคณะอนุกรรมการศาลยุติธรรมประจำชั้นศาล พิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอความเห็นต่อ ก.ต.และเมื่อ ก.ต.ได้พิจารณารายงานความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนและคณะอนุกรรมการศาลยุติธรรมฯ แล้ว หากมีมติว่าข้าราชการตุลาการผู้นั้นกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็สามารถที่จะมีมติให้ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หรือมีมติเป็นประการอื่นใด แล้วให้เสนอประธานศาลฎีกาเพื่อมีคำสั่งให้เป็นไปตามมติ ก.ต.นั้น

โดยกรณีนี้ การให้ออกจากราชการถือเป็นการลงโทษในอัตราโทษต่ำสุดสำหรับความผิดวินัยร้ายแรง เนื่องจากเห็นว่านายสำราญ มีเพียงพฤติการณ์ที่ส่อว่าจะเกี่ยวพันการช่วยเหลือคดีคู่ความ แต่ยังไม่ถึงขั้นปรากฏหลักฐานว่ามีการรับหรือเรียกรับเงิน ซึ่งหากปรากฏหลักฐานชัดแจ้งขนาดนั้นการลงโทษจะต้องถึงขั้นไล่ออกซึ่งตุลาการผู้นั้น จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์หรือบำเหน็จบำนาญ อย่างไรก็ดีขณะนี้นายสำราญ ได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 ไปแล้วหลังจากที่ ก.ต.ได้เสนอมติการลงโทษและประธานศาลฎีกาได้มีคำสั่งลงโทษตามมติของ ก.ต.ไปตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว

แหล่งข่าว ยังระบุอีกว่า ในข้อกล่าวหากรณีเดียวกันนี้ ก.ต.ยังได้เคยมีมติลงโทษให้ นายสมศักดิ์ ลักษณะสมบูรณ์ ออกจากราชการ และพ้นจากตำแหน่งผู้พิพากษา (ตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดตลิ่งชัน) ตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการฯมาตรา 32 (7) ซึ่งการสอบสวนได้มีการกล่าวหานายสมศักดิ์ ขณะเป็นผู้พิพากษาจังหวัดภูเก็ต โดยในส่วนของนายสมศักดิ์ ยังได้มีการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งได้มีการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว(26 เม.ย.55)
เทศกาลเข้าพรรษาอบรมพัฒนาข้าราชการ คุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษาฯ

                   เทศกาลเข้าพรรษาอบรมพัฒนาข้าราชการ คุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษาฯนายวันชาติ วงษ์ชัยชนะผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๕ ณ.วัดบึงพระลานชัย(พระอารามหลวง)อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดนายปิยะ โสนะชัย นายกยุวพุทธิก สมาคมร้อยเอ็ด กล่าวว่า โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการ ประฃาฃน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดเป็นประเพณีมาเป็นประจำทุกปี ปีนี้เป็นปีทื่๔๕ ในการจัดโครงการได้กำหนด ในช่วงเข้าพรรษา วันเสาร์- อาทิตย์ ตลอดระยะเวลา ๓ เดือน โดยยุวพุธิกสมาคมร้อยเอ็ดและ ชาวคุ้มต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตลอดทั้งพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีเมตตาในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการฯ โดยพิจารณาพระสงฆ์เพื่อเป็นวิทยากร ทำการแสดงพระธรรมเทศนาให้พุทธศาสนิกชนได้ฟังกันทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ ซึ่งในปีนี้เป็นปีมหามงคล ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕นายกยุวพุทธิก สมาคมร้อยเอ็ดกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ปัจจุบัน การดำเนินงานโครงการฯได้รับความร่วมมือและการตอบรับจากประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ สถานศึกษา ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในสังกัดเข้าร่วมโครงการอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณตลอดมา การจัดโครงการฯ มีหน่วยงานและฝ่ายต่างๆที่ได้ให้การสนัสนุน เช่น คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมาคมยุวพุธิกสมาคมจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดทุกแห่ง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดด้านนายวันชาติ วงษ์ชัยชนะผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่า การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นปัจจัยในการพัฒนาประเทศให้เหมาะสมกับสภาพการของบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป และยกระดับค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้สูงขึ้น สมควรที่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ จะได้ร่วมมือกัน ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาในด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามกลุ่มหมายโดยเฉพาะ เด็ก เยาวชน ให้การพัฒนาบรรลุตามเป้าหมายอย่างจริงจัง การจัดอบรมพัฒนาข้าราชการคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในเทศกาลเข้าพรรษา เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นโอกาสอันดีของชาวร้อยเอ็ด ที่จะได้ฟังพระธรรมเทศนา ได้ปฏิบัติธรรม ให้ทานรักษาศีลสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
ข่าวสังคม-ทิ้งทารกวัย 4 วันไว้ที่ บขส.โคราช

                   เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 29 สิงหาคม 2555 พ.ต.ท อภินันท์ ปลื้มมะลัง พนักงานสอบสวน สภ.เมือง นครราชสีมา รับแจ้งจากพลเมืองดี ว่า พบเด็กทารกถูกนำมาทิ้งภายในสถานีขนส่งแห่งนครราชสีมาแห่ง ที่ 2 (บขส.ใหม่) ถ.มิตรภาพ หนองคาย เขตเทศบาลนคร นครราชสีมา จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกำลังจำนวนหนึ่ง

ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณพื้นที่เอกชนเช่าเปิดซุ้มขายอาหาร-น้ำ ด้านทิศตะวันตกของสถานี ฯ พบเด็กทารก นอนหลับอยู่ในผ้าอ้อมสีขาว ซึ่งวางอยู่บริเวณทางเดินเท้าเข้าสู่ชานชาลา ตรวจสอบเป็นทารกเพศชาย ผิวขาว ที่ข้อมือซ้ายมีสลิป ระบุอักษรหมายเลข HN 1448472 ด้านข้างมีถุงยา โรงพยาบาลพะเยา ระบุชื่อผู้รับยา นางสาวสุพรรษา ภิญโญ จากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้มอบหมายให้หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นำเด็กทารกไปตรวจร่างกายเบื้องต้น โดยถอดรหัสที่สลิปข้อมือ เป็นเด็กทารกที่เกิดในโรงพยาบาลมหาราช ฯ คลอดในวันที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา มีน้ำหนักตัว 2,600 กรัม สุขภาพแข็งแรง อวัยวะครบถ้วน เพื่อรอส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับดำเนินการต่อไป

พ.ต.ท อภินันท์ พนักงานสอบสวนเวร เจ้าของคดี เปิดเผยว่า จากการสอบถามพยานแวดล้อม จนถึงขณะนี้ไม่มีประโยชน์ต่อรูปคดีแต่อย่างใด จึงต้องสืบจากเบาะแสกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดตั้งในสถานีขนส่ง ฯ และถอดรหัสจากสลิปข้อมือ ฯ โดยอยู่ระหว่างประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สันนิษฐานเบื้องต้น ตนให้ความสำคัญประเด็นหญิงสาวใจแตก ที่ลักลอบได้เสียกับแฟนหนุ่ม จนเกิดพลาดตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เมื่อลูกคลอดออกมาแล้ว ตัดสินใจนำลูกมาทิ้งไว้
พบวัยรุ่นแม่ฮ่องสอนตั้งครรภ์ไม่พร้อมสูงสุดของภาคเหนือ

                  ระชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานการอบรมครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การสอนเพศศึกษาและรักปลอดภัยในวับรุ่น ซึ่งมีครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณ 60 คน เข้าร่วมการอบรม

นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การอบรมดังกล่าวเพื่อให้บุคลากรที่ปฎิบัติงานในสถานศึกษาและโรงพยาบาลทุกแห่ง ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะในกาให้คำปรึกษา ตลอดจนมีความสามารถที่จะดูแล ป้องกันนักเรียน นักศึกษาไม่เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และมีแผนปฎิบัติการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นประจำปี 2556 ที่ประกอบด้วยแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่มีการบูรณาการกันระหว่างหน่วยที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในปีงบประมาณ 2554 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีหญิงตั้งครรภ์อายุต่ำกว่า 20 ปีจำนวน 603 คน คิดเป็นร้อยละ 22.26 ของหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด หรือร้อยละ 5.41 ของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี และมีหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี คลอดบุตร ร้อยละ 17.92 ของหญิงคลอดทั้งหมด อัตราการฝากครรภ์ครบ 4 ครั้งตามเกณฑ์ ร้อยละ 79.77 (เกณฑ์ : ร้อยละ 90 ) โดยมาฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ร้อยละ 71.69 ( เกณฑ์ : ร้อยละ 50 ) ได้รับการคัดกรองธาลัสซีเมีย ร้อยละ 97.0 (เกณฑ์ : ร้อยละ 80) มีมารดาตาย 2 คนคิดเป็นอัตราส่วนมารดาตาย 72.33 ต่อแสนการเกิดมีชีพ (เกณฑ์ 18 ต่อแสนการเกิดมีชีพ)

ส่วนด้านทารก พบอัตราขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด 32.03 ต่อพันการเกิดมีชีพ (เกณฑ์ : ไม่เกิน 30 ต่อพันการเกิดมีชีพ) ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 11.44 (เกณฑ์ : ไม่เกินร้อยละ 7) อัตราทารกปริกำเนิด 7.19 ต่อพันการเกิดมีชีพ และ อัตราทารกตาย 11.57 ต่อพันการเกิดมีชีพ (เกณฑ์ : ไม่เกิน 15 ต่อ พันการเกิดมีชีพ) และจากการสำรวจพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนชั้น ม.5 และ ปวช. ปีที่2 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบว่า เคยมีเพศสัมพันธ์ ในนักเรียนชั้น ม.5 ชาย ร้อยละ 17.4 หญิง ร้อยละ 11.7 ปวช. ชาย ร้อยละ 19.8 หญิงร้อยละ 15.7 ใช้ถุงยางอนามัย ในนักเรียนชั้น ม.5 ชาย ร้อยละ 55.9 หญิง 47.7 ปวช. ชาย ร้อยละ 54.2 หญิง ร้อยละ 70.6 การใช้ถุงยางอนามัยกับคู่รักในปีที่ผ่านมา อำเภอที่มีอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสูงสุด คือ อำเภอสบเมย รองลงมา คือ อำเภอปางมะผ้ารวบแล้วพ่อเลี้ยงโหดฆ่าลูกชายวัย16

                   พ.ต.ท.ชวน สุขสมบูรณ์ พนักงานสอบสวนเวร สภ.เพ อ.เมือง จ.ระยอง รับแจ้งพบศพวัยรุ่นเสียชีวิตอยู่ริมถนนสายตำนานป่า - วัดในไร่ ม.1 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง ทราบชื่อต่อมาคือ นายกิตติ ทุมหนู อายุ 16 ปี มีบาดแผลคล้ายถูกยิงที่บริเวณกลางศรีษะ ต่อมา พ.ต.อ.เสรี นาประดิษฐ์ ผกก.สภ.เพ อ.เมือง ระยอง ร่วมกับ พ.ต.ท.พิชิต พื้นแสน สืบสวนตำรวจภูธร จ.ระยอง และ ร.ต.ท.อมรเทพ เขี้ยวสิงห์ รองสารวัตรสืบสวนตำรวจภูธร จ.ระยอง ร่วมกันติดตามสืบหาคนร้ายจนทราบว่า ผู้ที่ก่อเหตุคือ นายณรงค์ชัย มงคลสุข อายุ 50 ปี และ นายนวพงษ์ ( อ้น ) อายุ 19 ปี ซึ่งเป็นหลานของ นายณรงค์ชัย ทั้งสองพักอาศัยอยู่ อ.เมือง จ.ระยอง บ้านเดียวกันกับผู้ตาย จึงเข้าจับกุมตัว นายณรงค์ชัย และ นายนวพงษ์ ที่บ้านเลขที่ดังกล่าวพร้อมของกลาง อาวุธปืนพกสั้นขนาด.32 ออโตเมติกส์ สแตนเลส ยี่ห้อ ราม่า ไม่มีทะเบียน จำนวน 1 กระบอก วางอยู่ภายในบ้าน และรถยนต์ตู้โตโยต้า สีบอร์น ทะเบียน นข-4067 ระยอง จอดอยู่หน้าบ้าน

จากการสอบสวนนายณรงค์ชัย รับสารภาพว่า ตนเองมีอาชีพขับรถตู้คันดังกล่าว รับ-ส่ง พนักงานบริษัท ไทยสไตล์ รีมิกซ์ จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมผาแดง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง เป็นพ่อเลี้ยงของ นายกิตติ พักอาศัยอยู่บ้านเดียวกัน ที่ผ่านมา นายกิตติ ติดยาเสพติดและเข้ารับการบำบัด แต่ก็กลับมาติดอีก งานการไม่ทำเอาแต่เที่ยวเตร่ เวลาอยากเสพยาก็มักจะอาละวาดทุบตี แม่ของตัวเองคือ นางสมประสงค์ อายุ 43 ปี ตนเห็นพฤติกรรมแล้วทนไม่ได้

สืบเนื่องจากเมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้ขับรถตู้พร้อม นายนวพงษ์ หลานชายมารับ นายกิตติ ที่บ้านโดยบอกว่าจะพาไปกินข้าว จากนั้นพานั่งรถมาถึงบริเวณถนนสายตำนานป่า-วัดในไร่ ได้จอดรถ และหลอกให้นายกิตติ ลงไปนั่งสูบบุหรี่ข้างทาง จากนั้นจึงใช้อาวุธปืน จ่อยิงเข้าที่กลางศรีษะ นายกิตติ จนล้มลง เสียชีวิตและทิ้งศพไว้ข้างทาง โดยให้ นายอ้น เป็นคนลงไปดูว่าตายหรือเปล่า แล้วจึงขับรถกลับมานอนที่บ้าน จนเจ้าหน้าที่ตำรวจมาติดตามจับกุมตัวทั้งสองได้ ซึ่งที่ทำลงไปเพราะทนไม่ไหวที่ลูกเลี้ยง ก้าวร้าว เกเร จึงคิดสังหาร
ข่าวการศึกษา+ไอทีรมว.ศธ. เผย เตรียมหารือร่วม ทปอ.และผู้เกี่ยวข้อง เรื่องกรเลื่อนเปิด-ปิดมหาวิทยาลัย ระบุ สพฐ.ไม่จำเป็นต้องปรับตาม เพราะทำให้เด็กมีเวลาเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยมากขึ้น

                   นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)มีมติเลื่อนกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง หรือแอตมิตชั่น ประจำปีการศึกษา 2557 และเลื่อนการเปิดภาคเรียนสถาบันอุดมศึกษา เป็นช่วงวันที่ 15 ส.ค.- 15 ก.ย.ให้สอดคล้องกับประเทศกลุ่มอาเซียน จะหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในสัปดาห์หน้า ซึ่งการเปิด-ปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย ควรมีมาตรฐานของประเทศ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิดที่รับนักศึกษาตลอดเวลา ส่วนสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)เห็นว่า ไม่จำเป็น เพราะโรงเรียนประเทศอื่นไม่ได้ปรับตามมหาวิทยาลัย การที่ สพฐ.ใช้เวลาช่วงเดิม จะทำให้นักเรียนมีเวลาเตรียมพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยมากขึ้น

นายสุชาติ ยังกล่าวอีกว่า หาก สพฐ.ไม่เลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียน จะมีผลกระทบต่อนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และศึกศาสตร์ที่จะมาฝึกสอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.หรือไม่ ต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง หารือและวางแนวทางวิธีการแก้ปัญหาต่อไปรมว.ศธ. มอบนโยบาย สสวท. ยกระดับคะแนนคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งประเทศให้สูงขึ้น

                    นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. ยกระดับวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเด็กไทยให้สูงขึ้น แม้ว่า สสวท.จะส่งเด็กไปแข่งโอลิมปิกวิชาการจนได้รับรางวัล ถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ยังเป็นเด็กกลุ่มน้อย เป้าหมายที่แท้จริงคือการยกระดับคะแนนคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งประเทศให้สูงขึ้น ซึ่งส่วนตัวเห็นว่าการเรียนการสอนควรเปิดกว้าง ไม่ควรบังคับเด็กมากเกินไป เพราะเด็กรุ่นใหม่ มีความคิดเป็นของตัวเอง หากถูกบังคับให้คิดเหมือนครูผู้สอน อาจส่งผลให้ไม่เกิดการพัฒนา
นายสุชาติ ยังกล่าวถึงกรณีการทดสอบต่างๆ ว่า ได้หารือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ว่า ประเทศไทยมีการทดสอบต่างๆ มากเกินไป หากปรับให้เหลือแบบทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ (O-Net)เพียงอย่างเดียว จะเป็นไปได้หรือไม่ เพื่อลดปัญหานักเรียนสอบหลายขั้นตอน ซึ่งอาจทำให้เกิดความเครียดมาก
มอบแท็ปเลตล็อตแรกเด็กป.1 ชัยภูมิครบ

                   เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแท็บเลต ระยะที่ 1 จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แล้วจำนวนทั้งสิ้น 1,776 เครื่อง และได้ทำการจัดสรรให้กับโรงเรียนในสังกัด กลุ่มเป้าหมายครบทั้งหมดแล้ว

นายประสงค์ พรโสภิณ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 (สพป.) เปิดเผยว่า สำหรับการพัฒนาบุคลากรแกนนำ การใช้แท็บเลต ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้วางแผนไว้ในช่วงแรก ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม เป็นต้นไปจะอบรมตัวแทนเครือข่ายโรงเรียนทั้ง 20 ศูนย์ ๆละ 2 คน เป็นคุณครูที่มีความรู้ความสามารถด้านไอซีทีที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ช่วย เขตฯ ในการดูแลในระดับเครือข่าย โรงเรียนในเครือข่ายที่อาจจะมีปัญหาการใช้แท็บเลต ขัดข้องเล็กๆน้อยๆ ก็จะให้ผู้ประสานงานซึ่งเป็นตัวแทนของเครือข่ายโรงเรียนทั้ง 20 เครือข่าย ๆละ 2 คน ช่วยดูแล ก็จะทำให้การใช้แท็บเลตมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ต่อมาจะมีการจัดอบรมเข้มให้ความรู้กับผู้บริหารโรงเรียน ทุกโรงเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ทั้งหมด ขยายผลตั้งแต่ในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 26 กันยายน 2555 ก็จะมีการอบรมครูผู้สอน ป.1 ใช้ให้เป็นครบทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งให้แต่ละโรงเรียนสร้างมาตรฐานการเก็บรักษา ในระยะแรก เมื่อรับไปแล้วก็จะมีการลงทะเบียนรายบุคคลสำหรับเด็กตามเลขประจำตัวประชาชนของเด็ก มีรหัสประจำตัว ประจำเครื่องถูกต้องครบถ้วน และก็ส่งสำเนาทะเบียนตัวเครื่องนั้น มาให้เขตพื้นที่ฯช่วยตรวจสอบ

นายประสงค์ กล่าวว่า ในระยะเริ่มต้นยังจะไม่ได้มอบเครื่องให้นักเรียนกลับไปที่บ้าน เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย เกิดการเรียนรู้ทั้งการใช้และเก็บรักษาร่วมกันได้ดีก่อน เกิดความเข้าใจตรงกัน โรงเรียนก็จะต้องไปทำเอ็มโอยูกับเขตพื้นที่ฯ ตกลงความร่วมมือกับผู้ปกครอง เพื่อให้โรงเรียนเก็บรักษาเครื่อง ไว้ที่โรงเรียนก่อน เมื่อเด็กนักเรียนมาโรเรียนก็จะเบิกใช้ ในการจัดการเรียนรู้ให้มีความพร้อมทุกฝ่ายจึงจะมอบเครื่องให้ไปที่บ้าน ซึ่งต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง เครื่องที่มีปัญหา ศูนย์ของเขตแก้ไขเบื้องต้นได้ หากเกินความสามารถก็ส่งซ่อมที่ศูนย์ของบริษัทที่กำหนดไว้

สพป.ชม.3 จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ บูรณาการการใช้แท็บเล็ต

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา หรือแท็บเล็ต ในโครงการวัน แท็บเล็ต เปอร์ ชายด์ ของรัฐบาล ให้กับผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ที่จะได้รับแท็บเล็ตไปแจกจ่ายให้กับนักเรียน ได้ใช้ในการเรียนการสอน เช่นเดียวกับนักเรียนในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอน

วันนี้ ( 29 ส.ค.2555) ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหารสถานศึกษา และตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน โรงเรียนในสังกัด อันประกอบไปด้วยอำเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ เชียงดาว และเวียงแหง เดินทางมาเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา หรือแท็บเล็ต ในโครงการวัน แท็บเล็ต เปอร์ ชายด์ ที่เป็นนโยบายด้านการศึกษาที่สำคัญของรัฐบาล โดยเริ่มต้นใช้ในชั้นเรียนประถมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ในโอกาสได้ให้เกียรติจากนายเอื้อ คุณาจันทร์ รอง ผอ.สพป.ชม.3 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพีเปิดการอบรม พร้อมทั้งกล่าวกับผู้เข้ารับการอบรมว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา หรือแท็บเล็ต ยอดรวมในช่วงแรกของการดำเนินการนี้ 3,184 เครื่อง ซึ่งจะมอบให้กับโรงเรียนที่มีความพร้อมทางด้านบุคลากร ตลอดจนมีศักยภาพในด้านเทคโนโลยี ที่รองรับกับการใช้งาน เช่น ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายก่อน โดยการดำเนินการจะมีขั้นตอนการอบรมให้ความรู้กับคณะผู้บริหาร และครูผู้สอน ตามลำดับ ก่อนที่จะมีการมอบเครื่องให้กับนักเรียนได้นำไปใช้ในการเรียนการสอน เช่นเดียวกับนักเรียนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ นอกจากการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรทางการศึกษา ยังได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองได้มีความเข้าใจไปพร้อมๆ กันด้วย ในเรื่องนโยบายของทางรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการนำแท็บเล็ตมาใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียน นอกจากนั้นในทุกกระบวนการ ยังมีการประเมินผล ติดตามผล หลังจากที่ได้มีการนำไปใช้งานจริง เพื่อให้การใช้แท็บเล็ตเป็นสื่อการเรียนการสอน ได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน เต็มประสิทธิภาพ คุ้มค่าในการใช้งาน

สุชาติสั่งสทศ.ลดจำนวนข้อสอบลง

                   ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมมอบนโยบายคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ว่า ได้มอบให้ สสวท. ตั้งเป้าหมายระดับชาติว่า จะยกระดับคะแนนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเด็กไทยให้สูงขึ้นได้อย่างไร แม้ว่าทาง สสวท.จะส่งเด็กไปแข่งโอลิมปิกวิชาการได้รางวัลมา ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ยังเป็นความสำเร็จของเด็กเฉพาะกลุ่ม
รมว.ศธ. กล่าวต่อว่า เป้าหมายที่แท้จริงคือการยกระดับคะแนนคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งประเทศให้สูงขึ้น ทั้งนี้ส่วนตัวผมเห็นว่าในการเรียนการสอนควรเปิดกว้าง ไม่ควรไปบังคับเด็กมากนัก เพราะเยาวชนรุ่นใหม่ต้องมีความใฝ่ฝันและจิตนาการ หากครูไปบังคับว่าเด็กต้องคิดเช่นเดียวกับครูจะทำให้ประเทศไม่พัฒนา นอกจากนี้ระบบคอมพิวเตอร์และสื่อต่างๆ ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกด้วยเพื่อให้เด็กได้ใช้ไม่ควรปิดกั้นทุกอย่าง
"เรื่องการสอบในบ้านเรา ผมได้ถามสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)ว่าทำไมการทดสอบในเมืองไทยถึงมีการทดสอบต่างๆ เยอะมาก ทั้งการสอบแบบทดสอบวัดความถนัดทั่วไป(GAT) แบบทดสอบวัดความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ(PAT) และแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จึงถามด้วยว่าเป็นได้หรือไม่ว่าจะมีเฉพาะการสอบ O-NET เพียงอย่างเดียวเพราะการทดสอบก็เหมือนๆกัน หากลดการทดสอบลงได้ จะทำให้ลดปัญหาที่นักเรียนต้องวิ่งสอบ นอกจากนี้ก็อยากให้ออกข้อสอบตรง ๆ โดยเฉพาะนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ต้องไปสอบเรียนต่อจะต้องคาดเดาข้อสอบกันมากมาย ซึ่งหากไปดูในต่างประเทศการออกข้อสอบก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้" รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

กสทช. เร่งรัดไทยคมร่วมปราบปรามโฆษณายาและผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงผ่านทีวีดาวเทียม

                   นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวถึงการปราบปรามโฆษณายาและอาหารที่ผิดกฏหมายและโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงของผลิตภัณฑ์เอนไซม์เจนิฟู้ด ซันคลาร่า และเกร็กคู ว่า ทาง กสทช. ได้ออกมาตรการชั่วคราวให้ระงับการเผยแพร่โฆษณาดังกล่าวไปยังผู้ประกอบการทีวีดาวเทียมผ่าน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเช่าช่องสัญญาณทีวีดาวเทียมแล้ว และไทยคมได้แจ้งว่าได้ส่งหนังสือขอให้ระงับการออกอากาศไปยังช่องดาวเทียมที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ กสทช. ยังไม่ได้รับฐานข้อมูลช่องรายการที่มีการโฆษณาแต่อย่างใด ทำให้ไม่สามารถจัดการกับผู้ประกอบการช่องดาวเทียมที่มีการโฆษณาเกินจริงได้ จึงฝากย้ำไปยังไทยคมให้เร่งดำเนินการในเรื่องดังกล่าวและอาจจะใช้มาตรการต่อไทยคมในฐานะเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตหากไม่ให้ความร่วมมือกับ กสทช.ในฐานะผู้กำกับดูแล
นอกจากนี้ กสทช. ยังได้รับการร้องเรียนจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค 16 จังหวัด ให้ควบคุมโฆษณาที่เป็นสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เผยแพร่ทางทีวีดาวเทียม เคเบิลทีวี และวิทยุชุมชน เนื่องจากมีเนื้อหาการโฆษณาที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 กว่าร้อยละ 95 โดยอวดอ้างสรรพคุณว่าเป็นยา สามารถบำบัด รักษาหรือป้องกันโรคและบำรุงร่างกายด้วย
ผู้อำนวยการ สวทช.ระบุ การจัดตั้งศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่ายพันธมิตรความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยี จะสร้างศักยภาพการแข่งขันให้เข้มแข็งในอนาคต โดยมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ 5 ปี ใช้งบประมาณกว่า 300ล้านบาท

                   ผู้อำนวยการ สวทช.ระบุ การจัดตั้งศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่ายพันธมิตรความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยี จะสร้างศักยภาพการแข่งขันให้เข้มแข็งในอนาคต
นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่ายพันธมิตรความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยี ณ ตึกโยธี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์แห่งชาติ กล่าวว่า ศูนย์นาโนเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์แห่งชาติ (สวทช.) จัดตั้งศูนย์ร่วมวิจัยเครือข่ายพันธมิตรความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีร่วมกับมหาวิทยาลัย 8 สถาบัน อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนให้เกิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านนาโน สร้างงานวิจัย บุคลากร ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 9 ด้าน ได้แก่ การวินิจฉัย และรักษามะเร็ง,ด้าน อาหารและการเกษตร,ด้านระบบนำส่งยา,ด้านวัสดุนาโนขั้นสูงสำหรับการผลิตและกักเก็บพลังงาน,ด้านวัสดุนาโนเพื่อสมบัติเฉพาะทางขั้นสูง,ด้านวัสดุและระบบอัจฉริยะ,ด้าน วัสดุนาโนไฮบริดสำหรับพลังงานทางเลือก,ด้าน นาโนเทคโลยีสีเขียว และด้านอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์

ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า ในการร่วมมือในครั้งนี้มีระยะเวลาในการดำเนินงาน 5 ปี ใช้งบประมาณกว่า 300 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดกลุ่มวิจัยขนาดใหญ่ที่มีผลงานวิจัยพื้นฐานเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ และผลงานวิจัยแบบปรับประยุกต์ที่ตอบสนองภาคการผลิตของประเทศ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและ ประสิทธิภาพสูงสุดทางงานวิจัยและพัฒนาต่อการพัฒนาศักยภาพและ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป
ข่าวสาธารณสุขสธ.เร่งหารือกระทรวง ICT เจรจาลดค่าบริการดาวเทียมให้สถาพยาบาลในถิ่นทุรกันดานเพื่ออำนวยความสะดวกการรักษาผ่านทางออนไลน์ เพิ่มโอกาสรักษาแก้ประชาชนชายขอบและพัฒนาระบบบริการรับประชาคมอาเซียน

                  นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้หารือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)เพื่อขอให้ลดค่าใช้จ่ายการใช้สัญญาณดาวเทียมไอทีสตาร์ ของบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) สำหรับใช้กับสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ทุรกันดารที่อินเตอร์เน็ตเข้าไม่ถึงกว่า 100 จุด ให้สามารถใช้สัญญาณจากดาวเทียมเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เชื่อมโยงการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ในการตรวจรักษาผู้ป่วยจากส่วนกลาง สู่ท้องถิ่นห่างไกลผ่านออนไลน์ (Telemedicine)ได้ โดยจะขอให้ลดอัตราค่าใช้จ่ายจาก 9,000 บาทต่อเดือนเดือน ให้เหลือไม่เกิน 1,500-2,000 บาทต่อเดือน เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนพื้นที่ห่างไกล ได้รับบริการที่ดีและทั่วถึง ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประชาชนทุกคน ในทุกพื้นที่ได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพโดยไม่ต้องเดินทางไกล จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ประจำอยู่ส่วนกลาง ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยี แก้ปัญหาการขาดแคลนบุคคลากรแพทย์ด้วย
วัณโรคกระบือติดต่อสู่คนได้ แนะสัตว์ป่วยต้องฆ่าทิ้ง

                   นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.สำนักวัณโรค กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมี.ค. 2555 แล้ว โดยเป็นการพบจากการตรวจสุขภาพประจำปีตามปกติ และเรื่องนี้ก็อยู่ในการดูแลของปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะสัตว์แพทย์จากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ทีมสอบสวนโรคกรมปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ที่เข้าไปช่วยดูแลในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามทางกรมควบคุมโรคก็มีการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดต่อไป

ด้าน สพ.ญ.อภิรมย์ พวงหัตถ์ หัวหน้ากลุ่มสำนักโรคติดต่อจากสัตว์และคน กรมควบคุมโรค(คร.) กล่าวว่าเชื้อวัณโรคในกระบือที่เป็นเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์ ไมโคแบคทีเรียม โบวิส นั้น หากตรวจพบว่าสัตว์เป็นโรคควรแยกสัตว์ที่ป่วยออกจากฝูงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งการติดโรคจากสัตว์สู่สัตว์ มีหลายวิธีทั้งทางลมหายใจ การกินอาหาร การดื่มน้ำร่วมกัน หรือแม้แต่การที่ลูกดูดนมจากแม่ที่ติดเชื้อวัณโรคก็สามารถติดเชื้อได้ เช่นเดียวกับในคนที่สามารถติดเชื้อวัณโรคจากกระบือได้เช่นเดียวกันโดยในคนนั้นจะติดได้จากหลายสาเหตุ เช่น จากสัมผัสจากสารคัดหลั่งของกระบือ การคลุกคลี่กับสัตว์ การบริโภคนมกระบือที่มีเชื้อวัณโรคและยังไม่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ การรับประทานกระบือแบบสุกๆดิบ เป็นต้น ทั้งนี้หากพบว่าเป็นโรควัณโรคก็ควรทำการตรวจกระบือบริเวณใกล้เคียงด้วยเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างและเป็นการวงจรการแพร่ระบาด

สพ.ญ.อภิรมย์ กล่าวต่อว่า หากพบว่ากระบือเป็นโรควัณโรคก็ควรทำการตรวจสัตว์บริเวณใกล้เคียงด้วยเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดและเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดด้วย ทั้งนี้ตนขอแนะนำว่าหากพบว่าสัตว์ป่วยเป็นวัณโรค ก็ควรทำการฆ่าทิ้ง เพราะในการรักษานั้นจะมีราคาสูงและใช้เวลาในการรักษานาน จึงไม่ควรเสี่ยงเพราะระหว่างการรักษาก็อาจเกิดการแพร่เชื้อได้ อย่างไรก็ตามควรทำการตรวจโรคกับโรงเลี้ยงสัตว์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงด้วย เพราะสัตว์ที่ป่วยเป็นวัณโรคส่วนใหญ่จะไม่มีการแสดงอาการ อย่างไรก็ตามโรควัณโรคปกติแล้วในสัตว์จะมีการฉีดวัคซีนป้องกันอยู่แล้ว

ข่าวเศรษฐกิจทองขึ้น 50 บาท รูปพรรณขาย 25,100 บาท

                   เมื่อเวลา 09:28 สมาคมค้าทองคำ รายงานการปรับราคาทองประจำวัน ที่ 29 ส.ค. ครั้งที่ 1
ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 24,600 บาท ขายออกบาทละ 24,700 บาท
ราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 24,240.84 บาท ขายออกบาทละ 25,100 บาท
ราคาปรับขึ้น 50 บาท เมื่อเทียบจากราคาวานนี้

รมว. คลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลเร่งปฎิรูปเศรษฐกิจ หวังดึงเงินลงทุนจากต่างชาติและลดการพึ่งพาการส่งออก

                   นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการวางโครงสร้างปฎิรูปเศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดยเตรียมลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระยะ 7 ปี วงเงิน 2 ล้านล้านบาท อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูง เพื่อลดต้นทุนด้านลอจิสติกส์ โครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท โดยให้หนี้สาธารณะอยู่ในกรอบความยั่งยืนทางการคลังไม่เกินร้อยละ 60 แม้ปีนี้รัฐบาลจะขาดดุลงบประมาณ 4 แสนล้านบาท และปีงบประมาณ 2556 ขาดดุล 3 แสนล้านบาท นอกจากนี้ รัฐบาลได้เตรียมสร้างบรรยากาศการลงทุน โดยการปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 23 ในปีนี้ และเหลือร้อยละ 20 ในปีหน้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และปรับระบบศุลกากร รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

นายกิตติรัตน์ กล่าวด้วยว่า เศรษฐกิจไทยได้ปรับเข้าสู่ภาวะสมดุลมากขึ้น จากเดิมที่พึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก ขณะนี้ได้หันมาพึ่งพาการบริโภคในประเทศมากขึ้น โดยรัฐบาลได้วางนโยบายเพิ่มรายได้และกำลังซื้อในประเทศ ทั้งการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ โครงการรถยนต์คันแรกและการพักหนี้รายย่อย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิยช์ เปิดเผย 7 เดือนแรกของปี ส่งออกลดลงร้อยละ 0.4 เหตุเศรษฐกิจยุโรปและการลุกลามทำให้สินค้าส่งออกไปตลาดหลักลดลง ระบุ เตรียมหารือร่วมเอกชน 3 กันยายน ปรับเป้าส่งออกใหม่ ยืนยัน ตัวเลขส่งออก เป็นตัวเลขจริงไม่มีการแต่งเติม

                   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิยช์ เปิดเผย 7 เดือนแรกของปีส่งออกลดลงร้อยละ 0.4 เหตุ;วิกฤตเศรษฐกิจยุโรป เตรียมหารือร่วมเอกชนปรับเป้าส่งออกใหม่

นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภาวะการส่งออกเดือนกรกฎาคม ว่า ลดลงร้อยละ 4.46 คิดเป็นมูลค่า 19,544.4 ล้านเหรียญสหรัฐ โดย 7 เดือนแรกของปีระหว่างมกราคม-กรกฎาคม ภาพรวมการส่งออกลดลงร้อยละ 0.4 คิดเป็นมูลค่า 131,809 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจยุโรปและการลุกลามของปัญหา ทำให้การส่งออกลดลงในทุกหมวด โดยสินค้าหมวดอุตสาหกรรมสำคัญ ภาพรวมส่งออกลดลงร้อยละ 4.3 ได้แก่ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ลดลงร้อยละ 15.4 สิ่งทอลดลงร้อยละ 14.3 และผลิตภัณฑ์ยางลดลงร้อยละ 0.9 ขณะที่สินค้ายานยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.8 ด้านสินค้าหมวดสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวมยังคงลดลงร้อยละ 6.6 โดยสินค้าที่ส่งออกลดลง ได้แก่ ข้าว ยางพารา และกุ้งแช่แข็งและแปรรูป นายภูมิ กล่าวอีกว่า การนำเข้า ในเดือนกรกฎาคมมีมูลค่า 21,290.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.73 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา หมวดสินค้านำเข้าเพิ่ม ได้แก่ สินค้าทุนร้อยละ 35.80 เครื่องจักกลและส่วนประกอบร้อยละ 39.82 ส่งผลให้ช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้(มกราคม - กรกฏาคม)มีการนำเข้ามูลค่ารวม 143,895.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.50

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังกล่าวถึงดุลการค้าเดือนกรกฏาคม 2555 ว่า ไทยขาดดุลการค้า 1,746.3 ล้านเหรียญสหรัฐ และดุลการค้า 7 เดือนแรกของปีนี้ ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 12,086.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ตัวเลขที่นำเสนอเป็นตัวเลขจริงไม่มีการแต่งเติม ส่วนจะปรับลดเป้าหรือไหม จะหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์และภาคอุตสาหกรรม ในวันที่ 3 กันยายนนี้ คาดว่าจะสามารถกำหนดทิศทางและความชัดเจนได้
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เร่งส่งเสริมผู้ประกอบการอัญมณีไทย ให้มีมาตรฐานสู่ระดับสากล

                   สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เร่งส่งเสริมผู้ประกอบให้มีมาตรฐานสู่ระดับสากล
นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ กล่าวถึงการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการอัญมณีไทย ว่า อัญมณีส่งออกของไทย ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเป็นอย่างมาก ขณะนี้พบว่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งมั่นใจว่าเมื่อถึงสิ้นปี 2555 จะมีตัวเลขการส่งออกสูงถึงร้อยละ 9 นอกจากนี้ สถาบันอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ยังช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการจัดอบรมให้ความรู้ด้านอัญมณี การพัฒนาบุคคลากรด้านการออก การตรวจสอบอัญมณีเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือด้านคุณภาพสินค้าและราคาที่ยุติธรรม ซึ่งจะช่วยสร้างมาตรฐานอัญมณีไทยสู่ระดับสากล สำหรับผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจเรื่องอัญมณีและเครื่องประดับ ติดต่อได้โดยตรงที่สถาบันอัญมณีและเครื่องประดับ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2634-4999 หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เวปไซต์ www.gip.or.th

BOI ยอดรับส่งเสริมการลงทุนขยายกิจการรวม 2 แสน 5 หมื่น 6 พันล้านบาท

                   บีโอไอ เปิดเผย ยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ หรือ เอฟดีไอ ในช่วง 7 เดือนของปีนี้ ขยายตัวทั้งจำนวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุน โดยนักลงทุนรายเดิมขยายกิจการมูลค่ารวมกว่า 2 แสน 5 หมื่น 6 พันล้านบาท

นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผยถึงภาพรวมการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ หรือ ฟอร์เรน ไดเร็ค อินเวสเม้นท์ ช่วงเดือนมกราคม ถึงกรกฎาคม 2555 ว่า นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจต่อการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยมีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น 829 โครงการ เงินลงทุนรวม 332,205 ล้านบาท จำนวนโครงการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.4 จากช่วงเดียวกันปี ขณะที่มูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 62 ทั้งนี้ โครงการที่ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ ส่วนใหญ่ หรือประมาณร้อยละ 71 เป็นการลงทุนขยายการลงทุนจากโครงการเดิม โดยมีจำนวน 585 โครงการ เงินลงทุน 256,775 ล้านบาท และเป็นโครงการลงทุนใหม่ จำนวน 244 โครงการ เงินลงทุน 63,430 ล้านบาท

การขยายการลงทุนของต่างชาติในประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อประเทศไทย โดยเฉพาะนักลงทุนรายเดิม และการที่นักลงทุนญี่ปุ่นขยายการลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ก็สอดรับกับผลสำรวจของหอการค้าญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เรื่องแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยประจำครึ่งปีแรก 2555 ซึ่งระบุว่า บริษัทญี่ปุ่นจะลงทุนในไทยเพิ่มกว่าเดิม 1 แสนล้านบาท
 
ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงนกเขาชวาจังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังได้รับการส่งเสริมให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อส่งจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศเพื่อสร้างรายได้จากชุมชนสู่นานาชาติ

                   ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงนกเขาชวาจังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังได้รับการส่งเสริมให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อส่งจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศเพื่อสร้างรายได้จากชุมชนสู่นานาชาติ
นายวิเชียร จันทรโณทัย รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า การเลี้ยงนกเขาชวาเสียงเป็นที่นิยมของคนในชุมชนชายแดนใต้ สามารถพบเห็นจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของคนในพื้นที่ ซึ่งนกเขาชวาของไทยมีชื่อเสียงในวงการการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับของชาวต่างประเทศ อันเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ และความสามารถของคนไทย ส่งผลต่อการขยายพันธุ์นกเขาชวาเสียงของไทยในการพัฒนาอาชีพให้สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศ นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อการสร้างอาชีพอื่นๆในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม เช่น การทำกรงนก ผ้าคลุมกรงนก อาหารนก ทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชนชนบทสู่ระดับนานาชาติ จากชื่อเสียงนกเขาชวาของไทย ทำให้ผู้เลี้ยงส่งออกไปยังประเทศที่นิยมเลี้ยงนกเขา ไม่ว่าจะเป็น อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ ดังนั้นนกเขาชวาเสียงจึงเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้เลี้ยงในประเทศต่างๆทั่วโลก แต่ปัจจุบันเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดนกในแถบเอเชีย ส่งผลให้การเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกในประเทศอาเซียนประสบกับอุปสรรค เกิดผลกระทบโดยตรงต่อวงการนกเขาชาวเสียง เพราะโรคไข้หวัดนกกลายเป็นข้อกีดกันทางการค้า ทำให้ต้องห้ามนำเข้าสัตว์ปีก จึงทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ลักลอบนำเข้า เพราะหากจะทำให้ถูกต้องตามกระบวนการต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณ แต่ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงนกเขาชวา กำลังจะเติบโตขึ้นอีกครั้ง โดยทางกรมปศุสัตว์ได้จับมือกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ผลักดันให้เกิดการส่งออกนกเขาชวาให้ถูกต้องตามกระบวนการตามกฎหมาย
นายวิเชียร จันทรโณทัย กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ และ ศอ.บต.ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตัวแทนหัวหน้าฝ่ายการควบคุมโรคไข้หวัดนกและนักธุรกิจจากประเทศอินโดนีเซีย ลงพื้นที่สำรวจแหล่งฟาร์มเพาะเลี้ยงนกเขาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนกลงทุนชาวต่างชาติในการส่งออกนกเขาไปยังต่างประเทศ พร้อมส่งเสริมการเลี้ยงนกเขาชวาอย่างจริงจัง และจัดตั้งแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนกเขาชวาแบบครบวงจร พร้อมสร้างธุรกิจอุตสาหกรรมนกเขาที่มีมาตรฐานรองรับและให้มีมาตรการความปลอดภัยภายในห้องทดลองสำหรับการควบคุมโรคระบาด พร้อมกันนี้ยังเสนอให้มีมาตรการในการขนย้ายสัตว์เลี้ยงทุกประเภทให้ถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วย
 
กรมการค้าภายในประกาศราคาแนะนำรับซื้อมะพร้าว หากไม่ได้ผลจะเสนอให้กำหนดมะพร้าวผลเป็นสินค้าควบคุมต่อไป

                    นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากการที่เกษตรผู้ปลูกมะพร้าวร้องเรียนขอให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากผลผลิตปีนี้เพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา เพราะสภาพดินฟ้าอากาศและปริมาณน้ำที่เหมาะสมเอื้ออำนวย นอกจากนี้ยังมีการนำเข้ามะพร้าวจากประเทศอินโดนิเซียและฟิลิปปินส์เพื่อผลิตกะทิส่งออก แต่ไม่สามารถส่งออกได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้การส่งออกลดลง ส่งผลต่อราคามะพร้าวผลในประเทศ ซึ่งปัจจุบันราคาอยู่ที่ผลละ 2-3 บาท ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต โดยข้อมูลกระทรวงเกษตรฯต้นทุนมะพร้าวผลละ 6.19 บาท ประกอบกับผลผลิตมะพร้าวออกมาต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรถูกกดราคารับซื้อ

กรมการค้าภายในจึงประชุมร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวเป็นการเร่งด่วน ที่ประชุมเห็นว่าควรใช้มาตรการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างส่วนราชการและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง โดยการยกระดับราคามะพร้าวผล ให้โรงงานผลิตน้ำกะทิ ให้ความร่วมมือในการผลักดันราคามะพร้าวให้สูงขึ้น โดยประกาศราคารับซื้อเนื้อมะพร้าวขาวสูงขึ้นนำตลาด จาก กก.ละ 14 บาท ปรับสูงขึ้นอีก กก.ละ 2 บาท ในสัปดาห์แรกและปรับเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ๆละ 1 บาท จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2555 เป็น กก.ละ 20 บาท ซึ่งจะทำให้ราคามะพร้าวผลปรับตัวสูงขึ้นเป็นผลละ 5.33 บาท แต่จากการตรวจสอบพบว่าโรงงานหลายแห่งยังไม่ปรับราคารับซื้อตามที่ตกลงกันไว้

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า จะติดตามการรับซื้อมะพร้าวขาวและมะพร้าวผลต่อไป โดยให้สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตรวจสอบโรงงานผลิตน้ำกะทิอย่างใกล้ชิด และหากไม่ได้รับความร่วมมือกรมการค้าภายในจะเสนอให้กำหนดมะพร้าวผลและผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าควบคุมต่อไป
 
สิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน สร้างศูนย์เรียนรู้ ขยะอินทรีย์ ป้องกันขยะล้นเมือง

                   นายกังวาล ครองยุติ นักบริหารงานสาธารณสุข รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปาย เปิดเผยว่าเทศบาลตำบลปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีปริมาณขยะวันละ 6-8 ตัน เดิมใช้วิธีฝังกลบขยะในพื้นที่ 16 ไร่ ที่บริเวณหัวสนามบินปาย แต่ขณะนี้พื้นที่ฝังกลบเหลือเพียง 2 ไร่เศษ ดังนั้นทางเทศบาลตำบลปาย จึงจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ขยะอินทรีย์ โดยรณรงค์ให้ประชาชนเห็นขยะเป็นของมีค่า เริ่มจากปรับทัศนคติ อสม.และกรรมการชุมชน ให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ ลดการใช้ถุงพลาสติก หิ้วตะกร้ามาจ่ายตลาด บรรจุหีบห่อสินค้าด้วยกระดาษและใบตอง นำเศษวัสดุธรรมชาติที่เหลือใช้มาทำปุ๋ยหมัก จากนั้นให้ อสม.และกรรมการชุมชนขยายผล ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน พร้อมทั้งมีการจัดระบบการเก็บขยะ เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้าง

เทศบาลตำบลปายจะเริ่มโครงการปฏิบัติการรักษ์ปาย ทำเมืองปายให้สะอาด ตอนขยะปายทำปายให้มีคุณค่า ในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ที่บริเวณสถานที่กำจัดขยะ บ้านห้วยปู โดยจะร่วมกันคัดแยกขยะ ทำหน้ำหมัก EM และปลูกพืชกินได้
 
น้ำป่าทะลักเข้าท่วม พื้นที่ ๓ หมู่บ้าน ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

                   จากการที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานาน 4ชั่วโมง ทำให้อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เทิน ที่ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เก็บกักน้ำไว้ไม่ไหว น้ำป่าไหลเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ 3 หมู่บ้าน บ้านแม่เทินเหนือ หมู่ที่ 8, บ้านแม่เทินใต้ หมู่ที่ 2 และบ้านแม่ฮู้ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เมื่อเวลาประมาณ 04.00 น. ของวันนี้ (29 ส.ค.55) น้ำไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร และพื้นที่การเกษตร จากการสำรวจเบื้องต้นได้รับความเสียหาย 200 หลังคาเรือน พื้นที่การเกษตร 1,000 ไร่ ระดับน้ำที่ท่วมสูง 1.50 เมตร

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจดูสภาพน้ำป่าที่ไหลเข้าท่วมพื้นที่ดังกล่าว พร้อมทั้งได้สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายโดยละเอียด เพื่อให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้ได้นำสิ่งของยังชีพ พร้อมน้ำดื่ม มามอบให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดระดับน้ำที่ท่วมได้ลดลงเหลือ 50 เซนติเมตร แต่ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง จึงเตือนให้ประชาชนระมัดระวังเก็บสิ่งของไว้ในที่สูง พร้อมทั้งเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

ผวจ.อุตรดิตถ์สั่งอพยพปชช.ลับแล

                   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านหมู่ 3 และ หมู่ 6 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ต้องเร่งเก็บข้าวของ ทรัพย์สินมีค่า นำรถยนต์ เครื่องยนต์ทางการเกษตร จอดไว้ที่สูง พ้นระดับน้ำ หลังผู้นำหมู่บ้านประกาศเตือนทางหอกระจายข่าวว่าน้ำป่าจากภูเขาสูง ต.แม่พูล อ.ลับแล มีลักษณะสีแดงขุ่น เพิ่มระดับและไหลลงคลองแม่พร่อง จะเอ่อล้นทะลักท่วมบ้านเรือนชาวบ้าน 2 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากตอนเหนือของอำเภอลับแล และ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
นางยม พุฒโบราณ อายุ 80 ปี ชาวบ้านหมู่ 3 ต.ไผ่ล้อม ซึ่งนั่งมองดูระดับน้ำที่กำลังไหลเข้าท่วมบ้านของตน ระบุว่าเหนื่อยกับการเก็บข้าวของ ทรัพย์สินไว้ที่สูง เป็นรอบที่ 3 แล้วหลังฝนตก ต.ไผ่ล้อม เป็นพื้นที่รอบน้ำจากตอนเหนือ ทุกปีจะท่วมไม่ต่ำกว่า 6 ครั้ง อยากจะย้ายบ้านหนีก็ไม่มีหนทางไป ต้องทำใจ ขณะที่การแก้ไขปัญหาของราชการคงหมดหนทาง ฝากไปถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้ชาวลับแลด้วย 
นายโยธินศร์ สมุทรคีรีจ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม ที่ผ่านมา จ.อุตรดิตถ์ ติดตามและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยอันเกิดจากน้ำป่าและฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเวลา 04.00 น.วันที่ 29 สิงหาคม พบว่ามีปริมาณฝนตกมากกว่า 100 มิลลิเมตร ที่ ดอยแม่ระนาว ต.แม่พูล อ.ลับแล ซึ่งเป็นจุดที่เคยเกิดดินโคลนถล่มเมื่อปี 2549 และพบว่าระดับน้ำไหลจากภูเขาอย่างรดเร็ว และเพิ่มระดับความสูง ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านกว่า 10 หลังคา ที่ หมู่ 1 หมู่ 3 หมู่ 5 และ หมู่ 11 ต.แม่พูล 
"สั่งการให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ มายังจุดศูนย์อพยพที่จัดเตรียมไว้ ด้วยเป็นน้ำป่าจึงไหลหลากและลดระดับลง แต่ปริมาณน้ำจะไหลมายัง หมู่ 3 และ หมู่ 6 ต.ไผ่ล้อม ซึ่งเป็นพื้นที่รับรอง จึงได้สั่งการ และ ประสาน อบจ.อุตรดิตถ์ นำเครื่องจักรเปิดทางน้ำ และระดมกำลังพลจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ นำกระสอบทราย 5000 ใบ สร้างแกนกั้นน้ำตลอดคลองเรือ ที่รองน้ำจากคลองแม่พร่อง สูงกว่า 2 เมตร ระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร เพื่อไม่ให้น้ำท่วมบ้านเรือน ที่นาของชาวบ้าน"นายโยธินศร์กล่าว
นายโยธินศร์ กล่าวว่า นาข้าวของเกษตรกร ต.ไผ่ล้อม ต.ทุ่งยั้ง อายุกว่า 1 เดือนมีหลายหมื่นไร่ หากจมใต้น้ำ นานกว่า 3 วันจะเน่าเสียหาย จึงใช้กระสอบทราบทำแนวกั้นตามจุดที่ราบต่ำ ที่น้ำจะเอ่อล้น ส่วนการแก้ไขปัญหาระยายาวนั้น ต้องเปิดทางน้ำลงบึงมาย ยังติดปัญหาการบุกรุกของชาวบ้านเข้าไปทำกิน ที่ไม่ยอมเสียสละ ทำให้น้ำท่วมซ้ำซากเช่นนี้

เกษตรจังหวัดแพร่แนะนำการดูแลสวนไม้ผลในระยะที่ฝนตกชุกและหลังน้ำท่วม

                   ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ เกษตรจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่าระยะนี้หลายพื้นที่ต้องประสบกับปัญญาน้ำท่วม ที่น่าเป็นห่วงคือเกษตรกรที่อยู่ระหว่างรอเก็บเกี่ยวผลผลิต ปัญหาน้ำท่วมขังอาจทำให้ต้นไม้หยุดการเจริญเติบโต ความสมบูรณ์ของต้นจะลดลง ส่งผลเสียต่อการออกดอกในฤดูกาลต่อไป
กรณีสวนในที่ลุ่ม ควรมีการยกร่องและมีคันดินล้อม ซึ่งเกษตรกรควรตรวจสอบความแข็งแรงของคันดิน หากพบว่ามีจุดที่ไม่แข็งแรงหรือมีความสูงไม่เพียงพอ ให้รีบเสริมคันดินก่อนที่ภาวะฝนตกชุกจะมาถึง เมื่อมีฝนตกชุกเกษตรกรต้องหมั่นตรวจตราคันดินอยู่เสมอ และสูบน้ำออกจากร่องสวนให้อยู่ในระดับเดิม สำหรับสวนในที่ดอน ส่วนใหญ่มักไม่มีปัญหาจากฝนตก แต่จะเกิดปัญหาเมื่อน้ำป่าไหลหลากอย่างรวดเร็ว ความเสียหายเกิดขึ้นจากความแรงของน้ำที่ไหล เพราะต้นไม้ กิ่งไม้ใหญ่ รวมถึงตะกอนดินที่ไหลมาทับถม ยากต่อการป้องกัน
เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตร ขอคำแนะนำและปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือเกษตรตำบลในพื้นที่ ได้ทุกวันเวลาราชการ
 
ฝนทิ้งช่วงชาวบ้านพิจิตรแห่รับจ้างขุดแร่ทองคำ

                   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม บริเวณเขาพนมพาแหล่งแร่ทองคำ บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง คับคั่งไปด้วยนักแสวงโชคที่ว่างจากการทำการเกษตรและกลุ่มผู้รับจ้าง ต้องนำรถทำการเกษตร เปิดหน้าดินดาน รับจ้างออกขุดแร่ทองคำในเขาพนมพา เพื่อหารายได้ จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ ทำให้ไม่มีน้ำทำการเกษตร ถึงแม้จะเข้าฤดูฝนแล้วก็ตาม 

นางจุทามาศ คงแก้ว ชาวบ้านเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร กล่าวว่า ที่ต้องออกมารับจ้าง ทุบย่อยดินดานหาแร่ทองคำ เพื่อนำรายได้มาจุนเจือครอบครัว หลังจากที่ทำนาข้าวไว้กว่า 30 ไร่ และต้องเสียหายจากผลกระทบฝนทิ้งช่วงทำให้นาข้าวไม่เจริญเติบโต เนื่องจากขาดน้ำฝน ทั้งนี้ การออกมารับจ้างย่อยดินดานที่เป็นที่อยู่ของแร่ทองคำ เป็นอาชีพเสริมจากการทำการเกษตร โดยได้ค่าจ้างกระสอบละ 3 บาท วันหนึ่งสามารถทำได้จำนวน 100 กระสอบ ก็พอที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ จากที่ต้องออกมารับจ้าง เนื่องจากพื้นที่ทำการเกษตรไม่มีน้ำทำนาได้ จึงต้องออกมารับจ้างเพื่อหารายได้เข้าครอบครัว จากที่ฝนทิ้งช่วง ซึ่งชาวบ้านที่ทำการขุดแร่ทองคำ จึงต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายทำทองเพิ่มอีก 1 เท่าตัว ซึ่งฝนที่ทิ้งช่วง ต้องนำหินดินดานใส่รถบรรทุก ลงไปทำแหล่งน้ำข้างล่าง จึงต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น เนื่องจากแหล่งน้ำทำทองบนเขา ได้แห้งขอดลง จนไม่เพียงพอต่อการล่อน และย่อยหิน ของแร่ทองคำ

สำหรับแร่ทองคำเขาพนมพา บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร เป็นเนินเขาขนาดเล็ก มีลักษณะเป็นเขาลูกโดดครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ เป็นเหมืองทองคำเปิดแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปทำกินในการหาแร่ทองคำ ซึ่งถือเป็นแหล่งแร่สำคัญของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพหาทอง ซึ่งในช่วงที่สภาวะฝนทิ้งช่วง จะทำให้ชาวบ้านที่ไม่สามารถ ทำการเกษตรได้ เนื่องจากพื้นที่ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร เป็นพื้นที่สูง และอยู่นอกเขตชลประทาน จึงต้องรอน้ำฝนเพียงอย่างเดียว จะเต็มไปด้วยรถทำการเกษตรและแรงงานรับจ้าง เข้าขุดแร่ทองคำ เพื่อหารายได้เป็นจำนวนมากในช่วงนี้

เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดร้องรัฐเยียวยา 64 ล้าน

                   นายบุญเลิศ พรหมจิรโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุทัยธานี มีพื้นที่ปลูกสับปะรดทั้งจังหวัดประมาณ 30,000 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอลานสัก ห้วยคต และบ้านไร่ มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 3.62 ตัน แต่ละปีจะมีผลผลิตสู่ตลาดประมาณ 109,000 ตัน ที่นิยมปลูกเป็นสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย ซึ่งเกษตรกรปลูกส่งขายโรงงานสับปะรดกระป๋อง แหล่งรับซื้อสำคัญอยู่ในเขตสุพรรณบุรี และกาญจนบุรี

ในปี 2554 ต่อเนื่องปี 2555 ราคาสับปะรดเริ่มมีราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเหลือเพียงกิโลกรัมละ 2 บาท กอปรกับโรงงานสับปะรดกระป๋องชะลอการรับซื้อเนื่องจากสินค้าในสต๊อกมีมาก ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ล่าสุดคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด ได้ประชุมหาทางแก้ไข โดยทำหนังสือถึงคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ขอค่าชดเชยเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดที่ผลผลิตได้รับความเสียหายในช่วงรอมาตรการของรัฐบาลระหว่าง 1-30 เมษายน 2555 ซึ่งมีเกษตรกรได้รับผลกระทบสับปะรดเน่าเสียจำนวน 15,909 ตัน โดยขอชดเชยในราคากิโลกรัมละ 4 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 63,636,000 บาท และเพื่อรองรับผลผลิตฤดูกาลใหม่ที่จะออกมาช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2555 ได้ขอให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.)ไปเปิดจุดรับซื้อสับปะรดจากเกษตรกรที่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ด้วย

ประธาน กบอ. เผยในวันที่5และ7กันยายนนี้ จะมีการซ้อมการระบายน้ำ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานคร ว่าปีนี้น้ำจะไม่ท่วมแน่

                   ประธาน กบอ.เผย วันที่ 5 และ 7 กันยายนนี้ จะซ้อมการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่า ปีนี้น้ำจะไม่ท่วมแน่

นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประฐานคณะกรรมการการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย(กบอ.)เปิดเผยว่า กบอ.จะซ้อมการระบายน้ำ ในกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกและตะวันตก วันที่ 5 และ 7 กันยายนนี้ เพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำช่วงต้นเดือนตุลาคม ในรูปแบบต่างๆ หลังจากการขุดลอกคูคลองรอบกรุงเทพมหานคร และติดตั้งระบบการเตือนภัย โดยได้รับความร่วมมือจากทางกรุงเทพมหานคร จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก เพราะน้ำที่ระบายผ่านคูคลองรอบกรุงเทพมีปริมาณไม่มาก เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครว่า ปีนี้น้ำจะไม่ท่วมแน่

นายปลอดประสพ กล่าวต่อว่า การระบายน้ำครั้งนี้ถือเป็นการระบายน้ำในลุ่มน้ำ ครั้งแรก ซึ่งไม่เคยทำมาก่อน จากเดินที่เคยแต่ระบายน้ำจากเขื่อนเท่านั้น ครั้งนี้จะใช้เทคโนโลยีใหม่ ทั้งการติดตามการไหลของน้ำด้วยเซนเซอร์ ควบคุมการเปิดปิดประตูระบายน้ำอัตโนมัติโดยติดตั้งกล้องวงจรปิด ทั้งนี้จะมีการชี้แจงเกี่ยวกับแผนป้องกันน้ำทั่วของประเทศอีกครั้งในวันที่ 31สิงหาคม ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว

ภาคเอกชนสนับสนุนโครงการประติมากรรมใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ หมู่เกาะช้าง

                   29 ส.ค.55- บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ จ.ตราด ซึ่งเป็นที่แสดงนิทรรศการประติมากรรมใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ หมู่เกาะช้าง นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดราด ต้อนรับคณะของบริษัท ดับเบิ้ลเอ (1991) จำกัด (มหาชน) นำโดย นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่เดินทางมาทำกิจกรรมของจังหวัด หลังรับทราบว่าจังหวัดตราดทำโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการทำปะการังเทียมให้เป็นที่อยู่อาศัยของปลา เนื่องจากทางบริษัทฯ มีแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรกับธรรมชาติอยู่แล้ว โดยวันนี้ได้นำทีมงานจากบริษัทฯ มาทำกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ และปลูกฝังเรื่องการรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเด็ก ๆ ทั้งนี้บริษัท ฯ ได้สนับสนุนการจัดทำประติมากรรมใต้ทะเลเฉลิมพระเกียรติ โดยมอบเงินจำนวน 5 แสนบาทให้ตั้งแต่เริ่มโครงการ

ปภ.ตรังเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2

                   นายอำนวย จันทรัฐ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง พร้อมเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานนำถุงยังชีพเข้าช่วยเหลือชาวบ้านห้วยเหรียง หมู่ 3 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง ซึ่งประสบภัยน้ำป่าจากเขาสว่างหลากท่วมบ้านเรือนกว่า 70 หลังคาเรือน เมื่อวานนี้ (28 ส.ค.) รวมถึง ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา ล่าสุดระดับน้ำทั้งสองพื้นที่ลดลงจาก 1.20 เมตร เหลือ 40-50 เซนติเมตร อย่างไรก็ตามได้ย้ำเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพราะอาจเกิดน้ำป่าและดินถล่มได้ เนื่องจากยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใน 3 อำเภอ คือ นาโยง ปะเหลียน และห้วยยอด มีชุมชนกว่า 120 หมู่บ้าน

ส่วนการเดินเรือในทะเลให้ระวังคลื่นลมแรง ล่าสุดเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จากอำเภอกันตัง จ.ตรัง ไปประเทศมาเลเซีย ออกจากท่าเทียบเรือกันตังเย็นวานนี้ (28 ส.ค.) เกิดอับปางบริเวณเกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง จำนวน 25 ตู้ เนื่องจากมีคลื่นสูงกว่า 3 เมตร ขณะนี้ได้ประสานเรือตำรวจน้ำไว้แล้ว หากคลื่นลมสงบจะเข้าตรวจสอบทันที

สำหรับเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์อับปางจากภาวะคลื่นสูงกว่า 3 เมตร นับเป็นครั้งที่ 2 ก่อนหน้านี้ประมาณต้นเดือนสิงหาคม เรืออับปางตู้คอนเทนเนอร์จมทะเล 155 ตู้ ระหว่างเกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง กับเกาะบุโหลน จ.สตูล มูลค่าความเสียหายกว่า 100 ล้านบาท ขณะนี้ยังเก็บกู้ตู้ขึ้นมาไม่หมด

อำเภอ ขณะที่ทะเลคลื่นแรงล่าสุดซัดเรือตู้คอนเทนเนอร์อับปางเป็นลำที่ 2

                   นายอำนวย จันทรัฐ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง พร้อมเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานนำถุงยังชีพเข้าช่วยเหลือชาวบ้านห้วยเหรียง หมู่ 3 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง ซึ่งประสบภัยน้ำป่าจากเขาสว่างหลากท่วมบ้านเรือนกว่า 70 หลังคาเรือน เมื่อวานนี้ (28 ส.ค.) รวมถึง ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา ล่าสุดระดับน้ำทั้งสองพื้นที่ลดลงจาก 1.20 เมตร เหลือ 40-50 เซนติเมตร อย่างไรก็ตามได้ย้ำเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพราะอาจเกิดน้ำป่าและดินถล่มได้ เนื่องจากยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใน 3 อำเภอ คือ นาโยง ปะเหลียน และห้วยยอด มีชุมชนกว่า 120 หมู่บ้าน

ส่วนการเดินเรือในทะเลให้ระวังคลื่นลมแรง ล่าสุดเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จากอำเภอกันตัง จ.ตรัง ไปประเทศมาเลเซีย ออกจากท่าเทียบเรือกันตังเย็นวานนี้ (28 ส.ค.) เกิดอับปางบริเวณเกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง จำนวน 25 ตู้ เนื่องจากมีคลื่นสูงกว่า 3 เมตร ขณะนี้ได้ประสานเรือตำรวจน้ำไว้แล้ว หากคลื่นลมสงบจะเข้าตรวจสอบทันที

สำหรับเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์อับปางจากภาวะคลื่นสูงกว่า 3 เมตร นับเป็นครั้งที่ 2 ก่อนหน้านี้ประมาณต้นเดือนสิงหาคม เรืออับปางตู้คอนเทนเนอร์จมทะเล 155 ตู้ ระหว่างเกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง กับเกาะบุโหลน จ.สตูล มูลค่าความเสียหายกว่า 100 ล้านบาท ขณะนี้ยังเก็บกู้ตู้ขึ้นมาไม่หมด

จ.ตรังสั่งรับมือสถานการณ์น้ำท่วมและดินโคลนถล่มตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมสั่งปิดน้ำตก 6 แห่งเสี่ยง
 
                    นายอำนวย จันทรัฐ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ตรัง เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมว่า ที่หมู่ 3 บ้านห้วยเหรียง ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง ระดับน้ำยังสูงกว่า 1 เมตร ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่า 70 หลังคาเรือน ส่วนที่ ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา ระดับน้ำสูง 20-40 เซนติเมตร และไหลเข้าท่วมบ้านเรือนกว่า 30 หลังคาเรือน ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ได้นำเรือท้องแบนจำนวน 10 ลำ ไปมอบให้ชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร ไว้ใช้พายเข้าออกหมู่บ้านแทนการเดินลุยน้ำ และสั่งเฝ้าระวังเหตุดินโคลนถล่มใน อ.ห้วยยอด อ.นาโยง และ อ.ปะเหลียน อย่างใกล้ชิด

นายคม ชัยภักดี หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด สั่งงดลงเล่นน้ำตก 6 แห่งใน จ.ตรัง ประกอบด้วยน้ำตกสายรุ้ง น้ำตกโตนเต๊ะ น้ำตกโตนตก น้ำตกกะช่อง น้ำตกไพรสวรรค์ และน้ำตกลำปลอก เนื่องจากพบสีของน้ำตกเริ่มขุ่นแดง ไหลแรง และเพิ่มปริมาณมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว ส่วนระดับน้ำใน 8 อำเภอ พบลำคลองหลายสายมีน้ำเต็มตลิ่ง หากฝนยังไม่หยุดตกภายใน 1-2 วันนี้ คาดว่าภาวะน้ำท่วมจะขยายวงกว้างมากขึ้น ซึ่งทางจังหวัดได้สั่งการให้ทุกอำเภอเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมเรือท้องแบนไว้คอยช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
สตูลฝนตกหนักทำน้ำในลำคลองเอ่อล้นท่วมถนน

                   ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่ได้เกิดฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลา 2-3 วัน ทำให้น้ำในคลองดุสน ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูลมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นบริเวณที่รายลุ่มริมฝั่งคอลงทั้ง2ด้านในพื้นที่ ต.ควนโดน ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน ทำให้เรือกสวนนาและบ้านเรือนที่อยู่ริมตลิ่งในหมู่บ้านเกิดน้ำท่วม นอกจากนี้น้ำในลำคลองดังกล่าวได้ไหลลงมาในลำคลองฉลุง ทำให้น้ำในลำคลองมีปริมาณน้ำสูงขึ้นและเอ่อล้นท่วมในพื้นที่ ม.1,2,3,4,และม.5 ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล 

นอกจากนี้น้ำได้เข้าท่วมในพื้นที่ ม.5 ต.บ้านควน อ.เมืองสตูลทำให้บ้านเรือนถูกน้ำท่วม จำนวนมาก โดยาน้ำได้เอ่อล้นจากลำคลองบำบังเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ม.5 ต.บ้าน จำนวนประมาณ 40-50หลังคาเรือน โดยน้ำได้ทะลักเข้าท่วมเมื่อช่วงกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมา ซึ่งทางอบต.บ้านควนได้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมเรือบรรเทาสาธารณภัยไว้จำนวน4ลำเพื่อให้การช่วยเหลือและแจ้งเตือนให้ชาวบ้านในพื้นที่ราบลุ่มริมตลิ่งระมัดระวังและเตรียมขนของขึ้นอยู่ที่สูงหากมีน้ำท่วมเพิ่มสูงขึ้น

ฝนทิ้งช่วง เกาะสมุยเผชิญภัยแล้งมีน้ำไม่พอทำประปา

                    เกาะสมุยเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง เป็นระยะเวลานานหลายเดือน ส่งผลให้น้ำในพรุกระจูด แหล่งน้ำดิบที่ใช้ทำน้ำประปาเริ่มแห้งขอด หากยังไม่มีน้ำเพิ่มใน 1 เดือน จะต้องปรับลดปริมาณ การจ่ายน้ำที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำในพื้นที่เกาะสมุยเป็นบริเวณกว้าง

นายวิชาญ นิ่งน้อย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย กล่าวว่า หลังจากฝนทิ้งช่วงมานานหลายเดือน ทำให้แหล่งน้ำดิบหลายจุดที่ทางการประปาฯ นำมาผลิตน้ำประปาเริ่มแห่งขอด การประปาฯ เกาะสมุยจำเป็นต้องเร่งหาน้ำดิบจากแหล่งต่างๆ สูบเข้ามากักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำของการประปาฯ เพื่อนำไปผลิตน้ำประปาให้ประชาชน เป็นการแก้ปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งในเบื้องต้นไปก่อน ซึ่งปริมาณการใช้น้ำในอำเภอเกาะสมุยนั้น มีปริมาณ 22,500 ลูกบาศก์ลิตรต่อวัน แต่เมื่อแหล่งกักเก็บน้ำดิบของการประปาฯ แห้งขอด ทางการประปาฯ จึงได้ลดปริมาณการจ่ายให้ผู้ใช้น้ำประปา เหลือ 19,000 ลูกบาศก์ลิตรต่อวัน ทำให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้นำที่มีบ้านพักอยู่บริเวณเชิงเขา ที่น้ำประปาจะไหลไม่ต่อเนื่อง ส่วนพื้นที่แนวราบยังคงใช้ได้น้ำได้ตามปกติ

ผู้จัดการการประปาฯ สาขาเกาะสมุย กล่าวด้วยว่า หากแนวโน้มฝนยังหยุดตกต่อเนื่องไปเช่นนี้ ภายใน 1 เดือน การประปาฯ ก็ต้องปรับลดปริมาณการจ่ายน้ำให้กับผู้ใช้ เหลือ 10,500 ลูกบาศก์ลิตรต่อวัน ซึ่งจะส่งกระทบต่อผู้ใช้ใช้น้ำในพื้นที่เกาะสมุยเป็นบริเวณกว้าง ทั้งนี้ การประปาฯ อยากฝากถึงผู้ที่ใช้น้ำใน อำเภอเกาะสมุย ให้ช่วยกันประหยดน้ำในช่วงนี้ ขณะที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็ได้ประกาศให้พื้นที่ อำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน และอีก 4 อำเภอที่เป็นพื้นที่บนฝั่ง เป็นเขตภัยพิบัติแล้งไปก่อนหน้านี้แล้ว
 
อีสานใต้แล้งหนัก น้ำเขื่อนลดฮวบ เหตุฝนทิ้งช่วงนาน

                   ม.ล.อนุมาศ ทองแถม ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 8 เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ 4 จังหวัดอีสานใต้ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ ว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 5 แห่งคือ เขื่อนลำตะคอง เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนมูลบน เขื่อนลำแซะ และเขื่อนลำนางรอง อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยประมาณ 30% ของปริมาณการกักเก็บ ถือว่าเป็นปริมาณที่น้อยแต่ไม่ถึงขั้นวิกฤต ยกเว้นเขื่อนลำพระเพลิงที่มีปริมาณน้ำเพียง 14% ของปริมาณการกักเก็บเท่านั้น เนื่องจากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงยาวนานมากกว่าปกติ ทำให้กรมชลประทานต้องปล่อยน้ำจากเขื่อนไปช่วยเหลือ เพื่อไม่ให้ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าวนาปีได้รับความเสียหาย ซึ่งในพื้นที่อีสานใต้ทั้ง 4 จังหวัดมีพื้นที่ทำนาปีในเขตชลประทานถึง 1.2 ล้านไร่ จึงทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามเชื่อว่าในเดือนตุลาคม 2555 ฝนจะเริ่มตก ซึ่งจะทำให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อน กรมชลประทานก็จะหยุดปล่อยน้ำจากเขื่อน เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งปีถัดไป ซึ่งคาดว่าหลังสิ้นฤดูฝนเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 5 แห่งดังกล่าวจะมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 80% ของปริมาณการกักเก็บ

"ตามแผนที่วางไว้ กรมชลประทานจะหยุดส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทำนาปี ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่า ฝนยังไม่ตก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปล่อยน้ำจากเขื่อนช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรต่อไป ทำให้ข้าวนาปีในเขตชลประทานทั้ง 1.2 ล้านไร่ไม่ได้รับความเสียหาย ยกเว้นพื้นที่นอกเขตชลประทาน ข้าวนาปีอาจจะได้รับความเสียหายจากภาวะฝนทิ้งช่วงดังกล่าว" ม.ล. อนุมาศ กล่าว 

สำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ขณะนี้ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้ช่วยเหลือทันทีที่มีการร้องขอ แต่มีปัญหาที่ไม่มีแหล่งน้ำที่จะให้สูบน้ำ เนื่องจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ทั้งห้วย หนอง คลอง บึง ไม่มีน้ำเพียงพอที่จะสูบช่วยเหลือเกษตรกรได้ เพราะภาวะฝนทิ้งช่วงที่ยาวนานกว่าทุกปีจนทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติแห้งขอด ส่วนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค กรมชลประทานได้ประสานกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการส่งรถบรรทุกน้ำเข้าไปช่วยเหลือแล้ว

สาเหตุที่ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆมีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็วเป็นเพราะภาวะฝนทิ้งช่วงที่ยาวนาน ทำให้ต้องส่งน้ำเพื่อการเกษตรช่วงฤดูฝนที่ไม่มีน้ำเลยในช่วงต้นปีแล้ว อีกทั้งในเขตอีสานใต้ยังมีการขยายพื้นที่การทำนาปรังเพิ่มขึ้นจากปกติประมาณ 200,000 ไร่เป็น 350,000 ไร่ โดยเป็นผลมาจากแรงจูงใจของโครงการรับจำนำของรัฐบาล

ข่าวภูมิภาค+
จ.สุรินทร์ ตั้งทีมบูรณาการ 17 ตำบลนำร่อง เร่งแก้ไขปัญหาความยากจน

                  นายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC (Area Based Collaborative Research) โดยบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัด เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ การจัดทำบัญชีครัวเรือน และแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เพื่อนำไปสู้การแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด และตรงตามความต้องการ สำหรับจังหวัดสุรินทร์ ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานตามโครงการ ฯอำเภอละ 1 ตำบล รวม 17 ตำบล 213 หมู่บ้าน 4,086 ครัวเรือน ซึ่งขณะนี้ ได้แต่งตั้งทีมบูรณาการและคณะทำงานสนับสนุนโครงการ ฯ ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ลงไปถึงในระดับหมู่บ้าน
 
ข่าวอาชญากรรมชี้ร้านเกมกลายเป็นแหล่งพนัน-ขายตัว -มั่วสุม

                  เมื่อวันที่ 29 ส.ค. ที่ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.)โดยสำนักภาพยนตร์และวีดิทัศน์ จัดพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร โครงการ "ร้านเกมสีขาว เพื่อเยาวชน" ประจำปี 2555 โดยนางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ปัจจุบันมีร้านเกมสมัครเข้าร่วมโครงการร้านเกมสีขาว เพื่อเยาวชน ผ่านการประเมินให้เป็นร้านเกมสีขาว ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 734 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 221 แห่ง ดังนี้ ร้านเกมสีขาวระดับ 3 ดาว จำนวน 139 แห่ง ระดับ 2ดาว จำนวน 444 แห่ง ระดับ 1 ดาว จำนวน 151 แห่ง ในส่วนภูมิภาค มีร้านเกมสีขาว รวมทั้งสิ้น 3,046 แห่ง

รมว.วัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า จากการสรุปข้อมูลการร้องเรียนจากสวธ.ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา พบปัญหาที่เกิดขึ้นในร้านเกมทั้งหมด 8 ด้าน ได้แก่ 1 .ปล่อยให้เด็กอายุ ต่ำกว่า 18 ปี เข้าใช้บริการก่อนและหลังเวลาที่กฎกระทรวงกำหนด 2. อนุญาตให้เล่นเกมที่มีเนื้อหาและภาษาไม่สุภาพ ทำให้ผู้เล่นแข่งขันกัน จนทำให้ไม่พอใจ ถึงขั้นข่มขู่และทำร้ายร่างกายกันเองด้วย 3.เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติ ใช้เกณฑ์มาตรฐานในการตรวจสอบร้านเกมต่างกัน 4. ร้านเกมเปิดให้บริการโดยไม่มีใบอนุญาต 5. ร้านเกมเปิดเว็บไซต์ให้เล่นการพนันออนไลน์ 6. ร้านเกมเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดของเยาวชน รวมทั้ง ส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้าน 7.มีกลุ่มบุคคล แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจร้านเกม และเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการ และ 8.ร้านเกมเป็นแหล่งมั่วสุมทางเพศ 

พล.ต.ต.ชวลิต แสวงพืชน์ ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (ผบก.ปคม.) กล่าวว่า บก.ปคม. ได้รับร้องเรียนจากผู้ปกครองผ่านมายังศูนย์ประชาบดี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์ (พม.) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่า พบ มีการบังคับให้เด็กขายบริการอยู่บริเวณชั้น 2 ของร้านเกมแห่งหนึ่งในพื้นที่จ.ชลบุรี เบื้องต้น ได้สั่งการให้กองกำกับการ 2 ส่งสายลับตำรวจเข้าไปตรวจสอบยังร้านเกมดังกล่าวแล้ว โดยพบว่า ร้านเกมแห่งนี้เพิ่งเปิดให้บริการ และได้รับใบอนุญาตไม่นานมานี้ แต่เนื่องจากเพิ่งได้รับการร้องเรียน ตำรวจจึงต้องสืบหาข้อมูลให้แน่ชัด เพื่อไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลออกไป จึงยังไม่ได้ออกหมายค้นเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียด แต่เมื่อตรวจสอบพบว่ามีเหยื่อที่ถูกกักขัง ก็จะนำหมายค้นไปค้น และเชิญเหยื่อมาให้ปากคำ เพราะการสอบสวนต้องมีสหวิชาชีพประกอบด้วยอัยการ นักจิตวิทยา พม. และเจ้าหน้าที่ สวธ. ร่วมกับตำรวจสอบสวน อย่างไรก็ตาม ได้ติดตามได้ติดต่อกับพ่อแม่ของเหยื่อที่ร้องเรียนแล้ว ส่วนกรณีตำรวจอ้างตัวเรียกเก็บเงินจากผู้ประกอบการนั้น เราไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพียงแต่มีหน้าที่เข้าไปจัดระเบียบร้านเกมดังกล่าวเท่านั้น

นางพรรณสุรางค์ แก่นสาร เจ้าของร้านเกม P.C.Toon ที่ได้รับรางวัลร้านเกมสีขาวระดับ 3 ดาว กล่าวว่า จาการที่ตนเป็นหนึ่งในเครือข่าย ของ ict.net ซึ่งเป็นแหล่งรวมของผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตทั่วประเทศ มาร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาร้านเกม พบว่า ขณะนี้ร้านเกมส่วนใหญ่ ประสบปัญหา 3 เรื่อง ได้แก่ 1. การถูกดำเนินคดี เรื่องลิขสิทธิ์เกมและเพลงที่ผิดกฎหมาย 2. การถูกตบทรัพย์ โดยมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาขอตรวจสอบร้านเกม และเรียกเก็บเงินเพื่อไม่ดำเนินคดีข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งปัญหานี้ พบจำนวนมาก โดยเฉพาะร้านเกมต่างจังหวัด ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 3. ปัญหาร้านเกม ถูกมองในแง่ลบว่า เป็นแหล่งมั่วสุมอบายมุขต่างๆ ซึ่งประเด็นนี้ ทางผู้ประกอบการ ได้พยายาม ปรับบทบาท และภาพลักษณ์ ของร้านเกมจากที่ถูกมองว่าเป็นแหล่งมั่วสุม ให้เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ เป็นแหล่งความรู้ และเป็นห้องเรียนสำหรับทำการบ้านของเด็กนักเรียน 

นายสุดใจ อำไพ เจ้าของร้านเกมน้องเดียร์อินเตอร์เน็ต กรุงเทพฯ กล่าวว่า ตนเห็นด้วยกับ 3 ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับร้านเกม โดยเฉพาะกรณีที่ร้านเกมถูกมองว่าเป็นแหล่งมั่วสุมนั้น ตนองว่า ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของร้านมากกว่า ส่วนปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นั้น เป็นปัญหาที่แก้ไขยาก เชื่อว่าผู้ประกอบการอยากจะให้ร้านเกมของตนเอง มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ปัจจุบัน มีจำนวนซอฟแวร์ เกม และเพลง เพิ่มมากขึ้น จนไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด ทำให้เกิดปัญหาการตบทรัพย์ต่อมา

เมาขับกระบะชนฟุตบาธตาย 1 เจ็บ 2

                   พ.ต.ท. ถนอมพล เหล่าศรี สว.เวรสอบสวน สภ.บางพลี สมุทรปราการ ได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้า มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต บนถนนบางนา-ตราด คู่ขนานขาออก กม.17 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ใกล้ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ที่เกิดเหตุพบรถกระบะยี่ห้อ นิสสัน บิ๊กเอ็ม สีเขียว ทะเบียน ณก- 5388 กทม ชนอัดติดอยู่กับเสาไฟฟ้าบนฟุตบาธริมถนน ภายในรถพบผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย อยู่ในอาการมึนเมาสุรา นั่งอยู่บริเวณที่นั่งคนขับทราบชื่อคือนายศุภรักษ์ นารินนอก อายุ 24 ปี ได้รับบาดเจ็บมีแผลฉีกขาดขนาดใหญ่ที่บริเวณขาซ้ายและนายแสนชัย แสงบุตร อายุ 21ปี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนั่งอยู่ภายในแค็ปหลัง เจ้าหน้าที่จึงให้การช่วยนำตัวออกจากตัวรถและให้การช่วยเหลือนำตัวส่ง รพ.จุฬารัตน์ 1 ส่วนบริเวณที่นั่งข้างคนขับพบผู้เสียชีวิต 1 ราย นอนหงายจมกองเลือดอยู่ ทราบชื่อคือนายกิตติทร พริ้งเพราะ อายุ 27 ปี อยู่บ้านเลขที่ 83 ม.10 ต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 

จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าระหว่างที่ตนเองทำงานอยู่ในปั๊มน้ำมัน เห็นรถกระบะคันดังกล่าวขับขี่มาด้วยความเร็ว โดยไม่มีรถคันอื่นขับขี่ตามมา เมื่อมาถึงหน้าปั๊มรถกระบะคันดังกล่าวก็ได้เสียหลักพุ่งขึ้นฟุตบาท พุ่งชนอัดเข้ากับเสาไฟฟ้าอย่างเต็มแรงตนเองจึงวิ่งเข้าไปดูก็พบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย จึงได้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอความช่วยเหลือ 

หลังจากการสอบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงได้มอบร่างของผู้เสียชีวิตให้ทางมูลนิธินำส่งสถาบันนิติเวชต่อไป และจะได้เรียกตัวผู้ขับขี่มาทำการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปแต่ต้องรอให้ผู้บาดเจ็บรักษาตัวเสียก่อน

ขโมยสาวฉกกระเป๋าครูในห้องเรียน

                ขโมยสาวบุกห้องเรียนอนุบาลรร.อนุบาลโรจนวิทย์พิษณุโลก สบโอกาสครูออกห้องไปดูแลเด็กอีกด้าน เข้าไปขโมยกระเป๋าสะพาย ขี่จยย.หนี ตร.สกัดไร้วี่แวว
เวลา 15.30 น.วันที่ 29 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพิษณุโลก ได้รับแจ้ง เหตุลักทรัพย์กระเป๋าสะพายของครูนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ที่เกิดเหตุเป็นห้องเรียนอนุบาลชั้น 1/5 ผู้เสียหายน.ส.วนิดา มารศรี ครูประจำชั้นดังกล่าว ถูกผู้หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี สวมเสื้อคลุมสีเทา กางเกงขาสั้นสีดำ แอบเข้ามาขโมยกระเป๋าสะพายของน.ส.วนิดา ที่แขวนไว้บนผนังห้องเรียน ภายในมีกล้องถ่ายรูป และโทรศัพท์มือถือ จากนั้น ผู้ก่อเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้าเวฟ 100 ขี่หลบหนีไปทางศูนย์การค้าปทุมทอง เจ้าหน้าที่ตำรวจวิทยุสกัดแต่ยังไร้วี่แวว 
น.ส.ฤทัยรัตน์ ทั่งทอง ครูประจำชั้นอนุบาล 1/5 ร่วมกับครูผู้เสียหายเปิดเผยว่า ห้องดังกล่าวเป็นห้องเรียนของนร.ชั้นอนุบาล 1/5 และ 1/5 มีประตูสองด้าน ด้านกลางทำผนังกั้นไว้ ระหว่างเกิดเหตุ เด็กนักเรียนและคุณครูที่ดูแลได้มาอยู่ในส่วนของห้องอนุบาล 1/6 ระหว่างนั้นมีครูอีก 1 คนอยู่ในห้องพักอนุบาล 1/5 และออกไป ช่วงนั้น ตนสังเกตเห็นผู้หญิงเดินอยู่หน้าห้องเรียน ทำท่าโทรศัพท์ ก็คิดว่าเป็นผู้ปกครองมารับนักเรียน สักพักได้ยินเสียงปิดประตูห้องอนุบาล 1/5 เห็นผู้หญิงคนดังกล่าวเดินออกไปอย่างรวดเร็ว จึงแจ้งครูวนิดามาตรวจสอบ ก็พบว่า กระเป๋าสะพายหายไป และเห็นผู้หญิงคนดังกล่าวขี่รถจักรยานยนต์ออกจากโรงเรียนไปอย่างรวดเร็ว

ผวาเสือโคร่งเขาใหญ่อาละวาด

                   เมื่อวันที่ 29 ส.ค. นายมานิตย์ มาทวิมล อายุ 67ปี อยู่บ้านเลขที่ 119/1 หมู่ 2 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก เปิดเผยว่า เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมามีเสือโคร่งตัวใหญ่เดินมาที่บริเวณหน้าห้องน้ำที่อยู่ระหว่างการสร้างและทิ้งรอยเท้าไว้บนพื้นปูนซีเมนต์พร้อมกับพาไปดูรอยเท้าลักษณะคล้ายรอยเท้าเสือโคร่งขนาดใหญ่บนพื้นปูนห้องน้ำเป็นจำนวนมาก
นายมานิตย์ กล่าวด้วยว่า บ้านของตนปลูกอยู่ติดกับเขาสวนหงส์เขตติดต่อกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ส่วนรอยเท้าที่พบเชื่อว่าเป็นรอยเท้าของเสือโคร่งอย่างแน่นอน เนื่องจากในช่วงบ่ายวานนี้ มีชาวบ้านเดินขึ้นไปหาของป่าบนเขาอยู่ติดกับบ้านของตนและบังเอิพบเสือโคร่งตัวใหญ่บนเทือกเขา นอกจากนี้มีชาวบ้านได้ยินเสียงคล้ายเสียงสัตว์ขนาดใหญ่ร้องคำราม จึงเดินตามเสียงไปและพบเสือโคร่งขนาดลำตัวยาวประมาณสัก 2 เมตรเดินวนเวียนอยู่บนเทือกเขาสวนหงส์  และรู้สึกหวาดกลัว รีบเดินลงจากเขาทันที
ขณะที่ชาวบ้านที่พบเห็นและชาวบ้านใกล้เคียง ขอฝากผ่านสื่อมวลชนให้ประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบหรือส่งผู้เชียวชาญมาจับเสือโคร่งตัวดังกล่าว เพื่อความปลอดภัย

ข่าวการเมือง+ความมั่นคงเปิดช่องบุคคลภายนอกร่วมตรวจสอบประวัติผู้ผ่านการสอบผช.ผู้พิพากษา

                   นาย สราวุธ เบญจกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่า สำนักงานศาลยุติธรรม ได้ออกประกาศ เรื่องการให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติ หรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งข้าราชการตุลาการของผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2555 โดยสำนักงานศาลยุติธรรมจะดำเนินการกลั่นกรองคุณสมบัติ หรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งข้ารารชการตุลาการ ประวัติบุคคลและความประพฤติของผ่านการสอบข้อเขียนทดสอบความรู้ เฉพาะผู้สมัครตามมาตรา 28 (2)(ก)(ข)อีกครั้ง ก่อนบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ โดยให้บุคคลทั่วไปให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งข้าราชการตุลาการของผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนดังกล่าว

โดยให้ผู้ที่ประสงค์จะให้ข้อคิดเห็นมีหนังสือถึง นายวิรัช ชินวินิจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม. 10900 ภายใน 15 วัน นับแต่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบปากเปล่าเป็นต้นไป เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และคณะทำงานกลั่นกรองของคุณสมบัติผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน โดยให้ผู้ที่ประสงค์แสดงข้อคิดเห็น ระบุชื่อ นามสกุลจริง สามารถติดต่อได้ด้วย

มท.เพิ่ม 35 จุดทำบัตรผ่านแดนด้วยอิเล็กโทรนิกส์

                    นายสุกิจ เจริญรัตนกุล อธิบดีกรมการปกครอง(ปค.) กล่าวว่า กรมการปกครองด้ทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการออกบัตรผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border Pass) ซึ่งใช้เพียงบัตรประชาชนหรือเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ก็สามารถจัดทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราวได้อย่างรวดเร็ว โดยในปัจจุบันมีจังหวัดที่ให้บริการ E-Border Pass จำนวน 14 จังหวัด 35 แห่ง ได้แก่ ชายแดนพม่ามี 3 จังหวัด คือ เชียงราย(อ.แม่สาย) ตาก และระนอง ชายแดนลาว 8 จังหวัด คือ เชียงราย(อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ) น่าน เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหารและอุบลราชธานี ชายแดนมาเลเซีย มี 4 จังหวัด คือ สงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับละ 30 บาท นอกจากนี้ กรมการปกครองเตรียมจะเปิดให้บริการ E-Borader Pass เพิ่มเติมอีก 14 แห่ง ใน 4 จังหวัด คือ สงขลา 2 แห่ง สตูล 2 แห่ง ยะลา 2 แห่ง และนราธิวาส 8 แห่ง ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการติดตั้งระบบจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ย้ำนอกจาก 13 ข้อหาหลักตามกฎหมายจราจร ตำวจจะออกใบเตือนกับผู้ขับขี่ เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด เริ่ม 1 กันยายนนี้

                   โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระบุ ความผิดเข้าข่ายออกใบเตือนแทนใบสั่งที่จะเริ่มในวันที่ 1 กันยายนนี้ ยังมีข้อหาที่นอกเหนือจากกฏหมายจราจรกำหนด 13 ข้อ

พลตำรวจตรีปิยะ อุทาโย โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงการบังคับใช้ใบเตือนที่จะเริ่มวันที่ 1 กันยายนนี้ว่า การออกใบเตือนจะไม่ครอบคลุม 13 ข้อหาหลักกฎหมายจราจร ได้แก่ ข้อหาแข่งรถในทาง ขับรถเร็ว แซงในที่คับขัน เมาแล้วขับ ขับรถย้อนศร ไม่สวมหมวกนิรภัย จอดรถซ้อนคัน ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน มลพิษควันดำ จอดรถในที่ห้ามจอด การจอดรถบนทางเท้า การขับรถบนทางเท้า และ แท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร ขณะที่ความผิดนอกเหนือจากนี้ อาทิ การไม่คาดเข็มขัดนิรภัย โทรศัพท์ขณะขับขี่ และความผิดตาม พรบ.จราจรอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายข้างต้น ตำรวจจะออกใบเตือนตามดุลพินิจ

ส่วนความผิดแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร ต้องมีคู่กรณี หากเป็นความผิดซึ่งหน้า ประชาชนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมได้ทันที หากไม่มีเจ้าหน้าที่บริเวณใกล้เคียง สามารถร้องเรียนผ่านสายด่วย 1584 กรมการขนส่งทางบก ทั้งนี้ ตำรวจยืนยัน จะไม่มีการกลั่นแกล้ง หากแท็กซี่รายใดบริสุทธิ์ใจ ไม่ประสงค์จะรับผู้โดยสาร สามารถปิดไฟว่าง หรือติดประกาศแจ้งงดรับผู้โดยสารบริเวณหน้ากระจกรถได้
 
ข่าวประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ป่าไม้ สร้างความรู้ใหม่กับชาวบ้าน แจกมะค่าโมง จัดทำคาร์บอนเครดิต สร้างจิตสำนึกปกป้องป่า

                   เจ้าหน้าที่ป่าไม้ แจกไม้มะค่าโมง จัดทำคาร์บอนเครดิต สร้างจิตสำนึกปกป้องป่า
นายสาโรจน์ บุญพร้อม หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ชย.ที่3 จังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า ได้จัดโครงการสร้างพื้นที่สีเขียว คาร์บอนเครดิต แจกไม้มะค่าโมง ให้ชาวบ้าน และโรงเรียนกว่า 5,000 ต้น ตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้ ชาวบ้านให้ความสนใจเรื่องการเพิ่มพื้นที่สร้างก๊าชออกซิเจน ทดแทนพื้นที่การปลดปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ หรือคาร์บอนเครดิต ซึ่งนอกจากสร้างจิตสำนึกร่วมรักป่าแล้ว ยังสร้างพลังปกป้องป่าได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันยังมีการฝึกอบรมสร้างอาสาสมัคร ของราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า หรือ รสทป.ของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จัดอบรมการดูแลป่าอย่างเป็นระบบ ให้กับอาสาสมัคร อายุ 15-70 ปี ลาดตระเวนดูแลรักษาป่าในพื้นที่
 

                   จ.สกลนคร จัดงานสืบสานประเพณีของดีภูพาน เทศกาลหมากเม่า ประจำปี 2555

จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ ชมรมหมากเม่าจังหวัดสกลนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมงานสืบสานประเพณีของดีภูพาน เทศกาลหมากเม่า จังหวัดสกลนครประจำปี 2555

นายคนพ วรรณวงค์ ประธานชมรมหมากเม่า จังหวัดสกลนคร กล่าวว่า การจัดงานสืบสานประเพณีของดีภูพาน เทศกาลหมากเม่า จังหวัดสกลนครประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2555 เป็นการจัดงานครั้งที่ 11 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และประชาสัมพันธ์ของดีของอำเภอภูพาน โดยเฉพาะหมากเม่าที่เป็นผลไม้ประจำถิ่นที่มีชื่อเสียง และผลไม้อื่น อาทิ ลิ้นจี่ ลำไย สละ รวมถึงสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์จากโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ และสินค้าอื่นๆของอำเภอภูพานให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นการช่วยเหลือ/สนับสนุน กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิต ที่มีสินค้าพืชผลทางการเกษตร ได้มีช่องทางในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่องแพร่หลาย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ/เวทีเสวนาเรื่องหมากเม่า การออกร้านมัจฉา การประกวดธิดาภูพาน การประกวดพืชผลทางการเกษตร การแข่งขันประกอบอาหารทางการเกษตร การประกวดการแสดงศิลป์พื้นบ้าน พิณ แคน โหวด กลับแกบ การชิมไวน์ที่รสชาติดีของอำเภอภูพาน
 
ข่าวต่างประเทศผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในสหรัฐเตรียมเจาะตลาดฮาลาล

                   วันที่ 29 ส.ค. 2555 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า หลังจากพบว่าในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหลายชนิด เช่น เจลาตินที่เป็นส่วนประกอบของแคปซูล หรือในกัมมี่วิตามินในสหรัฐฯ มีส่วนประกอบซึ่งมีที่มาจากเนื้อสุกร ในขณะนี้ในรัฐมิชิแกนมีการก่อตั้งบริษัทเพื่อผลิตอาหารเสริมที่ผ่านการรับรองว่าไม่มีที่มาจากสัตว์และอยู่ในระหว่างการขอรับรองมาตรฐานฮาลาล โดยมุ่งเป้าหมายการขายไปยังตลาดของอาหรับ-อเมริกัน ทั้งยังโฆษณาสินค้าโดยใช้สัญลักษณ์ที่ดึงดูดผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ฮาลาลด้วย

สถาบันวิจัยอิสลามในสหรัฐประเมินว่าในปัจจุบันสหรัฐ มีประชากรมุสลิมกว่า 7 ล้านคน ซึ่งมีกำลังซื้อกว่าปีละ 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายเริ่มหันมาให้ความสนใจต่อตลาดฮาลาล

เจ้าหน้าที่สหรัฐจะพ่นยากำจัดยุงในนครนิวยอร์กสัปดาห์นี้ เพื่อยับยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสเวสต์ ไนล์

                   แถลงการณ์ของกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐระบุว่า จะมีการพ่นยากำจัดยุงในย่านอัพเปอร์ เวสต์ ไซด์ และบางส่วนของเซ็นทรัล ปาร์ค ในแมนฮัตตัน วันศุกร์นี้ เพื่อยับยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ที่มียุงเป็นพาหะนำโรค เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีการระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้เพิ่มขึ้น เพราะมียุงมาก /ทั้งนี้นับตั้งแต่ฤดูร้อนมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ในสหรัฐแล้วอย่างน้อย 41 คน
เกิดอุบัติเหตุเรือบรรทุกผู้อพยพ 150 คนจมบริเวณช่องแคบซุนดาของอินโดนีเซีย

                   สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์สาธารณะออสเตรเลียรายงานว่า เกิดอุบัติเหตุเรือบรรทุกบรรดาผู้อพยพลี้ภัยประมาณ 150 คน จมลงในบริเวณช่องแคบซุนดาของอินโดนีเซียในวันนี้ เรือลำดังกล่าวอยู่ห่างจากเกาะคริสต์มาสของออสเตรเลียประมาณ 220 ไมล์ทะเล ขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยของอินโดนีเซียกำลังพยายามช่วยชีวิตพวกเขา
 
สงครามมะเขือเทศเริ่มขึ้นแล้ว

                    เมื่อวันที่ 29 ส.ค. สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากเมืองบูโนล ประเทศสเปนว่า  นักท่องเที่ยวหลายหมื่นคนได้เข้าร่วมการขว้างปาผลมะเขือเทศเข้าใส่กันจำนวน 120 ตัน ทำให้พื้นถนนหลายสายเปียกโชกไปด้วยสีแดงในการต่อสู้ด้วยอาหารครั้งใหญ่ของสเปน หรือที่รู้จักกันในชื่อโตมาติน่า    โดยผู้ชายและผู้หญิงที่ชุ่มโชกไปด้วยแอลกอฮอล์กว่า 40,000 คนได้เบียดเสียดกันเข้าไปในจัตุรัสพลาซ่า เมเยอร์ของเมืองบูโนล  ทางตะวันออกของสเปนเพื่อร่วมเทศกาลขว้างปามะเขือเทศ  นอกจากนี้ ตามระเบียงของอาคารต่างๆ จะมีผู้คนขึ้นไปชมการขว้างปาผลมะเขือเทศอย่างสนุกสนาน
           สำหรับเทศกาลขว้างปามะเขือเทศในสเปน  จัดขึ้นทุกปีในเมืองบูโนล  ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองบาเลนเซียไปทางเหนือราว 40 กิโลเมตร  ทางการของเมืองบูโนลคาดหมายว่า  สงครามมะเขือเทศจะสร้างเงินรายได้ให้แก่เมืองถึง 300,000 ยูโรหรือราว 12 ล้านบาทเศษ  ท่ามกลางภาวะที่สเปนเผชิญการถดถอยและการว่างงานเกือบร้อยละ 25
ความเป็นมาของเทศกาลดังกล่าวไม่มีความชัดเจน แต่เชื่อกันว่า มาจากการใช้อาหารสู้กันระหว่างกลุ่มเพื่อนในช่วงกลางทศวรรษที่ 1940   และเทศกาลปามะเขือเทศได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว  เมื่อสื่อนำไปเผยแพร่ทั่วโลก  ทำให้แต่ละปีนักท่องเที่ยวต่างชาติแห่กันไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ส่วนใหญ่มาจากญี่ปุ่น  เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และอินเดีย